P.S. nr. 22 Evaluarea Competentelor profesionalePROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND

EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE

INDIVIDUALE ALE ANGAJAȚILOR

COD: PS – 22

   Ediţia I

Revizia 0

 1.   
  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei
Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
2AvizatCarmen SerbanDirector Economic  
3AvizatClaudia BalasaSef Serviciu Resurse Umane  
4AvizatSingrid Conbolant Compartiment Juridic  
5Avizat  Tiu AlexandruDirector Tehnic  
6AvizatPetre IrinelDirector Salubrizare    
7  Aprobat      Andrei FecioruDirector General  
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul procedurii

Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
1AplicareDirector General AdjunctDirector General Adjunct   
2AplicareDirectia EconomicaDirector Economic   
3AplicareDirectia TehnicaDirector Tehnic   
4AplicareDirectia SalubrizareDirector  Salubrizare   
5AplicareServiciul AdministrativSef Serviciu   
6AplicareCompartimentul Juridic, Legalitate Acte Compartiment   
7  Aplicare  Serviciul Resurse UmaneSef Serviciu   

Scopul procedurii

 • Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate.
 • Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.
 • Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiţii de fluctuație a personalului prin stabilirea unor pași de derulare a activității procedurate.
 • Asigură o bază pentru sistemul de recompensare a angajaţilor în funcţie de contribuţia adusă de aceștia la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

4.  Domeniul de aplicare

Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura de sistem

Procedura de față stabilește etapele și persoanele responsabile pentru desfășurarea activității de evaluarea a performanțelor salariaților CMPCVB SA.

În această activitate sunt implicați toți salariații (sunt evaluați și completează autoevaluări), șefii de compartimente care iși evaluează salariații din subordine și Serviciul Resurse Umane care gestionează, centralizează și păstrează rezultatele activității.

5.    Documente de referinţă

6.1. Legislație internațională    

SR EN ISO 9001: 2015, Sisteme de management al calității

6.2. Legislaţie primară

3.3 . Legislaţie secundară

 3.4.Alte documente, inclusiv reglementări interne ale cmpcvb sa

      – Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMPCVB SA;

6.    Definiţii, abrevieri și termeni utilizaţi

7.1. Definiții

Nr. crt.TermenulDefiniţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
Evaluarea performanțelor salariațilorActivitatea care are drept scop măsurarea competenței salariaților, adică capacitatea salariatului de a realiza, în mod corespunzător şi cu eficienţă maximă, sarcinile care îi revin conform fișei postului. De asemenea, evaluarea are drept scop aprecierea obiectivă a activității personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.
 Evaluator      a) persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată;     b) persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii sanitare publice, pentru persoanele de conducere.

7.2. Abrevieri

Nr.crt.AbreviereaTermenul abreviat
 AAprobare
 AhArhivare
 ApAplicare, implementare
 C.D.Comisia de disciplină
 EElaborare
 PSProcedura de sistem
 VVerificare
 CMPCVB SACompania Municipală de Protecție Civilă și Voluntariat SA
 DGDirector General
 RUResurse Umane
 PPropunere
 EvEvaluare
 VVerificare
 PrPrimire
 1. Descrierea procedurii

Modul de lucru

  8.1.1. Criteriile de evaluare

Criteriile de evaluare ale angajaților sunt avizate de către organul ierarhic superior, la propunerea întocmită de către Serviciul RU și aprobate de Directorul General.

Ori de câte ori criteriile de evaluare ale angajaților se modifică, acestea se vor înainta spre aprobare Directorului General.

8.1.2. Evaluările anuale

Până cel târziu în data de 31 mai a anului curent, Directorul General CMPCVB SA emite o adresă către salariați și către șefii compartimentelor de muncă prin care se solicită efectuarea evaluării anuale a angajaților din subordine pentru anul calendaristic precedent și se stabilește termenul limită până la care să se efectueze evaluarea.

Evaluările anuale vor cuprinde performanțele angajaților pe perioada 1 Ianuarie – 31 Decembrie a anului pentru care se face evaluarea.

Sunt exceptaţi de la evaluarea anuală:

a) angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activităţii;

b) angajaţilor promovaţi într-o altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de conducere, precum şi celor angajaţi din afara unităţii, pentru care momentul de evaluare se stabileşte de conducerea CMPCVB SA;

c )angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activităţii;

d) angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de conducerea CMPCVB SA.

8.1.3.Fișa de autoevaluare

Salariații care vor fi supuși evaluării performanțelor vor efectua o autoevaluare folosind Fișa de Autoevaluare (Anexa1), pe care o inaintează către persoana care va efectua evaluarea în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la emiterea adresei de către Directorul General al CMPCVB SA.

8.1.4. Fișa de evaluare

Șefii compartimentelor de muncă efectuează evaluarea personalului din subordine în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Fișei de Autoevaluare completate de către angajatul evaluat și completează Fișa de Evaluare care este semnată de luare la cunoștiință și de către angajatul evaluat, conform modelului prezentat în (Anexa 2).

În cadrul Fișei de Evaluare, pentru stabilirea calificativului, se va proceda la notarea obiectivelor și criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv și criteriu a unei note de la 1 la 5, notă exprimând aprecierea gradului de îndeplinire a sarcinilor. Aferent fiecarei notari, va fi furnizată în cadrul Fișei de evaluare și o descriere succintă a motivelor care au stat la baza notei.

 Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

   a) între 1,00-2,00 – nesatisfăcător;

   b) între 2,01-3,50 – satisfăcător;

   c) între 3,51-4,50 – bun; și

   d) între 4,51-5,00 – foarte bun.

Pentru a obţine nota finală a persoanei evaluate se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a aprecierii obiectivelor și criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

Fișa de evaluare cuprinde o rubrică pentru notarea eventualelor contestații ale angajatului.

8.1.5. Contestațiile

Contestaţiile, în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale, se depun în scris în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la Serviciul RU.

Contestaţiile se analizează de către o comisie de analiză a contestațiilor constituită în baza unei dispoziții emisă de Directorul General al CMPCVB SA, la propunerea serviciului RU.

Rezultatul contestaţiilor se comunică în termen de 5 zile de la depunerea acestora.

8.1.6. Verificare

La finalizarea termenului prevăzut de către Directorul General al CMPCVB SA pentru efectuarea evaluării personalului, serviciul RU centralizează Fișele de Autoevaluare și Fișele de Evaluare și verifică statul de funcții pentru a se asigura că întreg personalul a fost evaluat.

8.1.7. Păstrare

Fișa de Autoevaluare și Fișa de Evaluare sunt păstrate la Serviciul RU la dosarul personal al fiecărui salariat supus evaluării.

 • Jurnalul de bord Definiție

Jurnalul de bord reprezintă „istoria”, activitatea profesională, atitudinea și comportamentul salariatului la locul de muncă pe intreaga perioadă cât a fost angajat CMPCVB SA.

 • Scop

Jurnalul de bord are ca principal scop o mai bună cunoaștere a activității curente a salariaților, consemnarile fiind folosite la susținerea evaluărilor profesionale de către șeful nemijlocit.

Consemnarea oricărui aspect relevant din activitatea profesională, din atitudinea și comportamentul salariatului la locul de muncă sunt importante pentru că, ulterior, vor constitui o documentată sursă pentru asigurarea unei evaluări profesionale corecte și obiective.

 • Completarea Jurnalului de bord

Fiecare șef nemijlocit va ține un jurnal de bord în care va avea evidența activităților, pozitive sau negative, desfășurate de salariații din subordinea nemijlocită.

 • Conținutul Jurnalului de bord și modul de consemnare

Jurnalul de bord este alcătuit din Fișele personale ale tuturor subalternilor, structurate pe două secțiuni: 1. Informații profesionale; 2. Performanța și comportamentul la locul de muncă.(Anexa 3). Ele se vor actualiza permanent, în funcție de dinamica vieții profesionale a salariatului și de acumularea de noi cunoștințe (ex.: schimbare de funcție).

Secțiunea „Performanța și comportamentul salariatului la locul de muncă” se va completa ori de cate ori salariatul se va evidenția prin rezultate bune sau slabe în activitatea profesională și printr-un comportament pozitiv sau negativ. Aceasta rubrică se referă atât la rezultatele profesionale înregistrate, la îndeplinirea obiectivelor și atingerea standardelor de performanță, cât și la atitudinea față de sarcinile de serviciu și muncă în general și la atitudinea și relaționarea cu ceilalți colegi (ex.: respectarea termenelor, propuneri de îmbunătățire a activității, conștiinciozitate sau, dimpotrivă, întârzieri la serviciu, certuri cu colegii, neîndeplinirea unei sarcini).

Șeful nemijlocit își va păstra neutralitatea, va fi cât se poate de obiectiv în consemnarea tuturor celor menționate mai sus, nu va ține cont de simpatii și antipatii și va evidenția acele acte semnificative ale comportamentului subalternilor. Este important ca la fiecare salariat să apară consemnari deopotrivă ale aspectelor pozitive și ale vulnerabilităților. La evaluarea profesională acestea se vor aprecia cu note/calificative bune, respectiv se vor constitui în recomandări/măsuri de remediere în vederea îmbunătățirii activității.

8.2.5.Păstrarea Jurnalului de bord

Jurnalul de bord se va păstra în format electronic. Fiecare Fișă personală va fi ținuta într-un fișier word/excel, parolat, pentru a se păstra confidențialitatea informațiilor.

  Dacă salariatul a fost promovat, Fișa personală se va transmite noului șef direct, pentru continuarea consemnărilor.

   Dacă șeful direct a fost înlocuit, acesta va preda întregul Jurnal de bord noului șef.

 • Responsabilități și răspunderi în derularea activității
Nr. Crt.Compartimentul (postul)/acțiunea (oprațiunea)RUEvaluator – șef ierarhicDirector GeneralCMCICIMCompartimentele din cadrul CMPCVB SA
01234
1.Propunerea criteriilor de evaluareP
2.Evaluarea salariaților din subordineEv
3.Primirea contestațiilorAp.
4.Emiterea deciziei de numire a Comisiei de soluționare a contestațiilorE.
5.Arhivarea fișelor de evaluareAh
6.Elaborare procedurăE
7.Verificare procedurV
8.Aplicare procedurăApApApAp
9.Aprobare procedurăA
10.Arhivare procedurăAh

 

 1. Anexe, înregistrări, arhivări
Nr. crt.Denumirea anexeiElaboratAprobăNr. ExemplareDifuzareArhivareAlte ele-mente
LocPerioadă 
012345678
1. Fișă de autoevaluareȘefi Compartimente CMPCVB SADirector General1Compartimen-tele din cadrul CMPCVB SA   
2.Fișă de evaluareRUDirector General1Compartimen-tele din cadrul CMPCVB SA   
3.Jurnalul de bordȘefi Compartimente CMPCVB SADirector General1Compartimen-tele din cadrul CMPCVB SA   

11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii formalizateDenumirea componentei din cadrul procedurii formalizatePagina
 Coperta1
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei/reviziei2
2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii3
3.Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul procedurii3
4.Scopul procedurii4
5.Domeniul de aplicare5
6.Documentele de referinţă5
7.Definiţii, abrevieri și termeni utilizaţi5
8.Descrierea procedurii6
9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii9
10.Anexe, înregistrări, arhivări9
11.Cuprins10

 

 

 

Anexa 1

FIŞA DE AUTOEVALUARE                                            

ÎN ANUL……………………

Numele……………………………………………………….Prenumele………………………………………………………………

Funcţia……………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIVELUL PERFORMANŢELOR PROFESIONALE REALIZATE

Nr. Crt.Denumirea criteriului
de evaluare şi
ponderea acestuia
Componentele de
bază ale criteriului
de evaluare
Punctajul acordat
pentru fiecare
criteriu de evaluare*)
0.123
1.Rezultatele obţinutea) Gradul de realizare a
atribuţiilor de serviciu
prevăzute în fişa postului b) promptitudine şi operativitate c) calitatea lucrărilor executate
  şi a activităţilor desfăşurate
 
 TOTAL 1  
2.Asumarea
responsabilităţii
a) Receptivitate, disponibilitate
    la efort suplimentar,
    perseverenţă, obiectivitate,
    disciplină   b) intensitatea implicării în
    realizarea atribuţiilor de
    serviciu, utilizarea echipa-
    mentelor şi a materialelor,
    încadrarea în normativele
    de consum, utilizarea
    cunoştinţelor de limbi
    străine, utilizarea
    calculatorului  
 
 TOTAL 2  
3.Adaptarea la
complexitatea muncii
a) executarea de lucrări complexe   b) activitate de rutină 
 TOTAL 3  
4.Iniţiativă şi
creativitate
a) propuneri de soluţii noi,
    motivarea acestora şi
    evaluarea consecinţelor   b) propuneri de schimbări,
    motivarea acestora şi
    evaluarea consecinţelor  
 
 TOTAL 4  
VALOAREA TOTALĂ A CRITERIILOR DE EVALUARE 

Descrierea narativa a indeplinirii criteriilor

(motivati pe scurt punctajul pe care vi l-ati acordat aferent fiecarui criteriu de mai sus )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Semnatura__________________________

Data_____________

Notă:

*) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare, corespunzător calificativelor (1=nesatisfăcător, 2=satisfăcător, 3=la nivelul standardului de performanţă, 4=bun, 5=foarte bun), se obţine prin însumarea punctelor acordate pentru fiecare criteriu din coloana 2 (numărul de puncte/numărul de componente) pe rândul total.

Anexa 2

FIŞA DE EVALUARE

ÎN ANUL……………………

Numele……………………………………………………….Prenumele………………………………………………………………

Funcţia……………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIVELUL PERFORMANŢELOR PROFESIONALE REALIZATE

Nr. Crt.Denumirea criteriului
de evaluare şi
ponderea acestuia
Componentele de
bază ale criteriului
de evaluare
Punctajul acordat
pentru fiecare
criteriu de evaluare*)
0.123
1.Rezultatele obţinutea) Gradul de realizare a
atribuţiilor de serviciu
prevăzute în fişa postului b) promptitudine şi operativitate c) calitatea lucrărilor executate
  şi a activităţilor desfăşurate
 
 TOTAL 1  
2.Asumarea
responsabilităţii
a) Receptivitate, disponibilitate
    la efort suplimentar,
    perseverenţă, obiectivitate,
    disciplină   b) intensitatea implicării în
    realizarea atribuţiilor de
    serviciu, utilizarea echipa-
    mentelor şi a materialelor,
    încadrarea în normativele
    de consum, utilizarea
    cunoştinţelor de limbi
    străine, utilizarea
    calculatorului
 
 TOTAL 2  
3.Adaptarea la
complexitatea muncii
a) executarea de lucrări complexe   b) activitate de rutină 
 TOTAL 3  
4.Iniţiativă şi
creativitate
a) propuneri de soluţii noi,
    motivarea acestora şi
    evaluarea consecinţelor   b) propuneri de schimbări,
    motivarea acestora şi
    evaluarea consecinţelor
 
 TOTAL 4  
VALOAREA TOTALĂ A CRITERIILOR DE EVALUARE 

1. Numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a făcut aprecierea

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Am luat la cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(semnătura salariatului apreciat şi data la care acesta semnează)

3. Contestaţia celui apreciat …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(motivaţia, semnătura acestuia şi data)

4. Modificarea aprecierii (DA, NU)

Am luat la cunoştinţă de modificarea, menţinerea aprecierii …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(semnătura salariatului apreciat şi data la care acesta a luat la cunoştinţă)

5. Avizul consultativ al organizaţiei sindicale: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Notă:

*) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare, corespunzător calificativelor (1 = nesatisfăcător, 2 = satisfăcător, 3 = la nivelul standardului de performanţă, 4 = bun, 5 = foarte bun), se obţine prin însumarea punctelor acordate pentru fiecare criteriu din coloana 2 (numărul de puncte/numărul de componente) pe rândul total.

  Membru sindicat 
Altele 
 1. PERFORMANȚA ȘI COMPORTAMENTUL LA LOCUL DE MUNCĂ
Aspecte pozitive
Nr. crt.DataComportamentulObservații
1   
2   
3   
    
    
    
Aspecte negative
Nr. crt.DataComportamentulMăsuriObservații
1   
2   
3