P.O. Casare


PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

privind

scoaterea din functiune si valorificarea mijloacelor fixe,

 declasarea si casarea bunurilor materiale

altele decat mijloacele fixe

Ediţia I, 2021

Revizia 1

                  AVIZAT,

Director Economic,           

            Carmen Serban

                                                                                                                  ELABORAT,

                                                                                                                Insp. Jurist Mediu

                                                                                                            Camelia Teodorescu

Nr. componentei în cadrul procedurii documentate  Denumirea componentei în cadrul procedurii documentate  Pagina
1Pagina de gardă1
2Cuprins2
3Scopul procedurii3
4Domeniul de aplicare a procedurii3
5Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale3
6Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură4
7Descrierea activităţii sau procesului6
8Responsabilităţi11
9Formular evidenţă modificări13
10Formular analiză procedură14
11Formular de distribuire/difuzare procedură15
12Anexa 1 –  Situatie centralizatoare cu imobilizarile coporale propuse pentru scoaterea din functiune/casare conform anexelor la procesele verbale intocmite de comisiile de inventariere17
12Anexa 2 – Situatie centralizatoare cu obiectele de inventar propuse pentru scoaterea din functiune/casare conform anexelor la procesele verbale intocmite de comisiile de inventariere18
12Anexa 3 – Proces-verbal de scoatere din functiune a M.F/de declasare a bunurilor materiale19
 • Cuprins
 • Scopul procedurii

3.1. Scopul procedurii este de a descrie activitatiile si responsabilitatile in procesul de scoaterea din functiune a mijloacelor fixe si din folosinta a bunurilor materiale – altele decat mijloacele fixe, in vederea valorificarii mijloacelor fixe, respectiv declasarii si casarii bunurilor materiale – altele decat mijloacele fixe, din evidenţa contabilă a S.5 SA.

 • Domeniul de aplicare

            4.1.  Procedura se aplica, pentru:

– mijloacele fixe in functiune care s-au amortizat valoric in contabilitate si a caror durata normala de functionare a expirat;

– mijloacele fixe in functiune neamortizate integral si a caror durata normala de functionare nu a expirat;

– bunuri materiale – altele decat mijloacele fixe (obiecte de inventar, materiale, piese schimb accesorii din stoc) care sunt degradate fizic sau moral.

 • Documente de referinţă

          5.1.  Legislaţie internaţională

 • Armonizarea legislaţiei naţionale în conformitate cu normele şi procedurile internaţionale în domeniu.

     5.2.  Legislaţie primară

(1)  Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, completata si modificata;

(2)  Legea nr. 15/1994 – privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicare;

(3)  H.G. nr. 568/2000 – privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Lg. nr. 15/1994 cu modificarile ulterioare, aprobate prin HG nr. 909/1997;

(4) H.G. nr. 2139/2004 – pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare ale mijloacelor fixe;

(5)  Legea nr. 465/2001 – pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.16/2001 pentru gestionarea deseurilor industriale reciclabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 422/30 iulie 2001;

(6)  Legea nr. 27/15.01.2007 –privind aprobarea OUG nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.426/2001, cu modificari si completari ulterioare;

(7)  Ordonanta de urgenta nr.5/2015 (abroga HG 1037/13.10.2010), privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

(8)  Ordinul nr. 2634/2015 – privind documentele financiar contabile;

(9)  Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu O.G. nr.19/25.03.2021;

(10) H.G. nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

      5.3. Legislaţie secundară

(1)  O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

          5.4.     Alte documente, inclusiv reglementări interne ale S.5 S.A.

 • Regulamentul de organizare și funcționare a S.5 S.A., în vigoare;
 • Procedura de sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activitati;
 • Procedura de sistem privind circuitul documentelor în cadrul Salubrizare Sector 5   S.A., în vigoare;
 • Procedura de sistem P.S. privind arhivarea documentelor, în vigoare.
 1. Definiţii şi abrevieri

6.1  Definiţii

Nr. crt.TermenulDefiniţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul;
1.Mijloc fixorice imobilizare corporala care este detinuta pentru a fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului
2.Obiect de inventarreprezintă bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata de serviciu, sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, îmbrăcămintea specială, mecanismele, dispozitivele, verificatoarele, SDV-urile, materialele folosite la executarea anumitor produse piese de schimb şi alte obiecte similare);
3.Durata normala de functionare reprezintă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. În consecinţă, durata normală de funcţionare este mai redusă decât durata de viaţă fizică a mijlocului fix respectiv
4.Valoare de intrarea) valoarea de intrare aferenta fiecarui mijloc fix, reevaluata in conformitate cu prevederile legale; b) cheltuielile de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlul oneros; c) costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala; d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobandite cu titlul gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza raportului intocmit de experti si cu aprobarea Consiliului de Administratie al agentului economic; e) valoarea de aport acceptata de parti pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii, etc. conform statutelor sau contractelor, determinate prin expertiza. – amortizare – alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata sau deprecierea mijlocului fix, aferenta uzurii fizice si morale, recuperata pe durata normala de functionare; − cod de clasificare – cod atasat mijlocului fix care il incadreaza pe acesta intr-o grupa, respectiv subgrupa, conform catalogului de clasificare; − scoaterea din functiune – operatiunea prin care inceteaza calculul amortizarii; − casarea – operatiunea de demolare, demontare, dezmembrare a mijlocului fix sau a bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe, a caror folosire, refacere sau modernizare, datorita gradului avansat de uzura, nu mai este economica, in scopul recuperarii unor componente si intrebuintarea acestora la nevoile unitatii sau valorificate ca materiale refolosibile la unitatile autorizate;
5.Declasarea bunurilor materialetrecerea bunurilor materiale respective intr-o clasa de calitate inferioara, cu reducerea corespunzatoarea a pretului
6.Rezolutiunedesfiintare, cu efect retroactiv a unui contract cu executare imediata ca urmare a neexecutarii obligatiei celeilalte parti din cauze imputabile acesteia

6.2 Abrevieri

Nr. crt.AbreviereaTermenul abreviat
1C.M.Comisia de Monitorizare
2P.O.Procedură operațională
3E.Elaborare
4U.Urmărire
5R.Răspundere
6V.Verificare
7As.Asigurare
8A.Aprobare
9Ap.Aplicare
10D.Difuzare
11Ah.Arhivare
12CFCodul Fiscal
13HGHotarare de Guvern
14D.GDirector General
15C.F.CCompartimentul Finante Contabilitate
16D.EDirector Economic
17S. 5 S.A.Salubrizare Sector 5  S.A.
18M.F.Mijloc fix
19D.N.F.Durata normala de functionare
 • Descrierea activităţii sau procesului
  • Modul de realizare a procedurii

 Actiunea de centralizare a propunerilor de scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor fixe, declasarea si casarea bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe

Propunerile de scoatere din functiune se vor initia cu ocazia inventarierii anuale, a producerii unor avarii ale echipamentelor electrice, a degradarii accidentale sau a scoaterii din fluxul tehnologic a unor mijloace fixe si bunuri materiale altele decat mijloacele fixe,etc.

Propunerile de scoatere din functiune/folosinta se pot face si de catre compartimentele de specialitate care utilizeaza mijloace fixe si/sau bunuri materiale altele decat mijloacele fixe din specificul de activitate al acestora.

Propunerile de scoatere din functiune vor fi insotite, dupa caz, de un memoriu justificativ, aviz privind starea tehnica a mijlocului fix, nota privind descrierea degradarii bunurilor materiale, etc.

Comisia de casare, prin subcomisiile aferente fiecarei sucursale, va verifica starea fizica si uzura morala a bunurilor propuse pentru scoatere din functiune/folosinta si va completa Procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale – conform Ordinului nr.2634/2015, acest formular se va completa atat pentru mijloacele fixe cat si pentru bunuri materiale altele decat mijloacele fixe.

Membrii comisiei de casare vor intocmi documentatiile pentru propunerile de scoatere din functiune sau din folosinta, cu urmatoarele documente :

– Nota de fundamentare centralizata – care va cuprinde justificari privind scoaterea din functiune si valorificarea bunurilor cuprinse in listele centralizatoare;

– Anexa nr. 1 – tabel centralizator cu valorile totale a bunurilor propuse pentru scoaterea din functiune pe capitole conform anexei nr. 2;

– Anexa nr. 2 – listele centralizatoare a bunurilor propuse pentru scoaterea din functiune si valorificarea care se va intocmi pe capitole astfel:

− Cap. 2/2.1. – m.f. amortizate ;

− Cap. 2/2.2. – m.f. neamortizate integral ;

− Cap. 2/2.3. – m. f. de natura obiectelor de inventar ;

− Cap. 2/2.4. – obiecte de inventar si alte bunuri materiale (piese de schimb, ambalaje, etc.);

Aceasta numerotare va ramane fixa, in cazul in care pentru una din categorii nu sunt bunuri propuse, numarul respectiv de anexa nu va fi cuprins in documentatie. In listele centralizatoare comisia de casare va completa pe langa datele din evidentele contabile si modul de valorificare (vanzare – licitatie sau negociere directa sau casare – dezmembrare) a bunurilor.

Procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ de declasare a bunurilor materiale – Anexa nr. 3 – care va fi completat la : Cap. I – constatarile comisiei de casare privind starea fízica si morala a bunurilor cuprinse in proces si Cap. II. – completarea tuturor datelor cuprinse in tabelul respectiv. Cap. III se va completa de catre comisia de dezmembrare sau a persoanelor autorizate sa faca dezmembrarea, dupa aprobarea Consiliului de Administratie, daca bunurile respective sunt supuse dezmembrarii.

Bunurile rezultate in urma dezmembrarii/demontarii se vor introduce in magazine incheindu-se Nota de Predare al carei numar si data va fi trecut in Procesul verbal de scoatere din functiune (cap. III), semnand predatorul (presedintele comisiei de dezmembrare si primitorul (magazinerul).

Procesul verbal va fi semnat de catre comisia de casare si daca este cazul de comisia de dezmembrare si aprobat de conducerea S.5 S.A. , va fi inregistrat la data intocmirii.

 • Etape necesare:
 • Lista si provenienta documentelor solicitateProcesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ de declasare a bunurilor

materiale.

 • Continutul si rolul documentelor utilizate

1. Serveşte ca:

– document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din folosinta a obiectelor de inventar de declasare a altor bunuri materiale

– document pe baza caruia se intocmeste Nota de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoatere efectiva din functiune a mijloacelor fixe, precum si din folosinta a obiectelor de inventar;

– document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozite ) si contabilitate ;

2. Procesul verbal se intocmeste separat pentru mijloace fixe, obiecte de inventar si bunuri materiale aflate in gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentatiei prevazute in normele legale – avizele de specialitate, memorii justificative privind constatarea starii tehnice, verificarile, autorizatiile sau alte acte prin care se constata uzura fizica sau morala, descrierea degradarii pentru bunurile propuse a fi scoase din functiune/ folosinta, dupa caz. – care vor fi transmise in copie si la D.E.

Nota de Fundamentare, Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 se intocmesc in doua exemplare

originale din care 1 exemplar va fi transmis la D.E

3. Circula:

Comisia de casare (prin responsabilul cu scoaterea din functiune a m.f. si scoaterea din folosinta a bunurilor materiale altele decat m.f.), va inaintata documentatia  spre aprobare la conducerea societatii.

 • Procesul verbal de scoaterea din functiune, completat la cap. 1 si cap. 2 (mijloace fixe) se va transmite in copie semnat de catre comisia de casare si aprobat de catre Directorul General pentru S.5 S.A..
 • Termenul acestei actiuni (de centralizare) este de 15 zile de la initierea ei prin secretariatul comisiei, care va solicita in scris, Directiilor  propuneri de scoatere din functiune/folosinta insotite de avizele de specialitate, memoriile justificative, note privind degradarea bunurilor, etc.

 4.  Se arhivează la Directia Economica

(3) Modul de lucru

1. Aprobarea de catre Consiliul de Administratie al S.5 S.A. a listelor cu propuneri de scoatere din functiune.

a)  Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare completa amortizata sau cu valoarea de intrare ramasa nerecuperata, procedura de valorificare a acestora prin vanzare (licitatie sau negociere directa) sau casare precum si declasarea si casarea unor bunuri materiale altele decat mijloacele fixe sunt de competenta Consiliului de Administratie al S.5 S.A.

b) Se va urmari valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor componente ca piese de schimb in cadrul S.5 S.A. / D.E.

c) Listele refacute la care se adauga documentatia aferenta sunt inaintate, (1 exemplar in original) la S.5 S.A, D.E., dupa aprobarea Directorului General. Documentatia va cuprinde urmatoarele documente pe fiecare categorie de bunuri:

– mijloacele fixe cu valoarea de intrare amortizata integral : listele centralizatoare (Anexa nr. 2.1) , proces verbal de scoatere din functiune (Anexa nr. 3) si avizele de specialitate, memorii justificative, note,- dupa caz;

– mijloace fixe cu valoarea de intrare ramasa de recuperat : listele centralizatoare (Anexa nr. 2.2), proces verbal de scoatere din functiune (Anexa nr. 3) si avizele de specialitate, memorii, etc, dupa caz;

– mijloace fixe de natura obiectelor de inventar (Anexa nr. 2.3) (daca este cazul) : listele centralizatoare;

– obiecte de inventar, materiale, echipamente, ambalaje, si altele : listele centralizatoare (Anexa nr 2.4).

d) D.E va verifica si analiza datele primite si va elabora Nota de fundamentare precum si Anexele nr. 1 si nr. 2 centralizat pentru toate sucursalele care au transmis propuneri pentru scoaterea din functiune si valorificarea unor mijloace fixe, declasarea si casarea unor bunuri materiale, si va inainta documentatia pentru semnare si avizare in vederea promovarii spre aprobare la Consiliul de Administratie al Societăţii.

e) Documentatiile de scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor fixe, declasarea si casarea bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe vor fi promovate spre aprobare la Consiliul de Administratie al S.5 S.A., trimestrial, sau de cate ori se impune.

Documentatiile transmise in cursul trimestrului vor fi promovate spre aprobare, in prima luna a trimestrului urmator.

f) Dupa obtinerea aprobarii, D.E. va difuza tuturor celor implicati, Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe/declasarea si casarea unor bunuri materiale altele decat mijloacele fixe, a procedurii de valorificare a acestora precum si aprobarea comisiilor de casare constituite la nivelul sucursalelor.

2. Dupa obtinerea aprobarii scoaterii din functiune, comisia de casare va alcatui listele de bunuri care nu se pot valorifica prin vanzare, prin diferenta fata de cele ce se vor valorifica prin licitatie (negociere).

Bunurile materiale care nu au fost vandute prin licitatie (negociere) pot fi valorificate nedezmembrate, nedemolate si nedemontate ca deşeuri, prin unitati specializate care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile cu respectarea prevederilor legale.

Comisia de casare va analiza bunurile din liste pentru care dezmembrarea / demontarea nu se poate face cu forţe proprii şi va estima valoarea cheltuielilor de dezmembrare si demontare.

În cazul în care comisia de casare apreciază că operaţiunea de dezmembrare/ demontare a bunurilor scoase din funcţiune se face cu costuri mai ridicate decât sumele care s-ar obţine prin valorificarea acestora ca materiale sau piese rezultate în urma dezmembrarii/demontarii, aceasta poate propune organizarea licitaţiei (negociere) pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune nedezmembrate/nedemontate.

Se va alege procedura legală de desemnare a firmei (licitaţie, cerere de ofertă, negociere directă, etc.) care va efectua dezmembrarea, demontarea în funcţie de valoarea estimată a devizului de dezmembrare şi demontare. Prin Compartiment Achizitii se va derula procedura de achiziţie a serviciului de dezmembrare, demontare a bunurilor.

a) Dezmembrarea fizica (efectiva)

(in ansambluri, subansambluri, piese de schimb si materiale)

Dezmembrare/demontare/demolare bunurilor se face prin:

– unităţi specializate, conform devizelor întocmite;

– forţe proprii .

Comisia de dezmembrare urmareste sortarea bunurilor rezultate pe parcursul dezmembrarii/demontarii/demolarii pe urmatoarele categorii:

– bunuri patrimoniale ce pot fi folosite de únitate pentru rezolvarea unor probleme curente ce privesc funcţionarea unor instalaţii proprii;

– bunuri patrimoniale ce se pot valorifica prin licitaţie publică deschisă cu strigare;

– bunuri patrimoniale care se predau în magazii unde vor fi depozitate în spaţii adecvate, cu respectarea normelor de securitatea si sănătătea populaţiei şi a mediului înconjurător si se vor valorifica ca deseuri;

– intocmeste procesul verbal privind rezultatul dezmembrarii/demontarii/demolarii (se va consemna piesele, componentele, ansamblele si subansamblele rezultate precum si deseurile si cantitatile aproximative) pe care il inainteaza comisiei de casare.

Valorificarea deşeurilor industriale reciclabile se va face prin agenţi economici autorizaţi în acest sens, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin Compartiment Achizitii

Comisia de casare va proceda la evaluarea componentelor rezultate in urma dezmembrarii/demontarii/demolarii si le va preda la magazie in baza procesului verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe /de declasare si casare a unor bunuri materiale

Anexa nr.3 . La capitolul III din procesul verbal de scoatere din functiune se vor completa:

– piesele, ansamblurile si subansamblurile ;

– categoriile si cantitatile de deseuri ;

rezultate din dezmembrarea/demontarea/demolarea bunurilor evidentiate la cap II al aceluiasi Proces Verbal .

Pentru bunurile stabilite de comisia de casare ce pot fi valorificate ca piese şi care sunt predate în magazie se va organiza licitaţie sau negociere ( nu este necesară aprobare C.A.), ele provenid din mijloace fixe aprobate la casare de C.A.

Valorificarea bunurilor prin casare ca deseuri nedezmembrate/ nedemontate/nedemolate se poate face si la ”pachet” ( bunurile nu se vând individual, cu dezmembrarea mijloacelor fixe de pe poziţii şi demolarea părţilor de construcţii aferente, cu aducerea terenului la starea iniţială) la nivelul Societăţii prin Compartiment Achizitii, cu respectarea prevederilor legale si a prezentei Proceduri.

b) Finalizarea actiunii de casare

Valoarea ramasa neamortizata, in cazul mijloacelor fixe amortizabile vandute este deductibila la calculul profitului impozabil in situatia in care acestea sunt valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie potrivit legii.

Compartimentul de Achizitii urmareste actiunea de valorificare a materialelor (deseuri) rezultate in urma dezmembrarii/demontarii/demolarii si  celor aflate in magazii.

Comisia de dezmembrare va intocmi procesul verbal de finalizare a actiunii de casare care va fi inaintat comisiei de casare in vederea intocmirii documentatiei de finalizarea a actiunii de scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor fixe, declasarea si casarea bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe.

Finalizarea actiunii de scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor fixe si a bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe

Comisia de casare primeste documentatia de finalizare a actiunii de valorificare prin vanzare (negociere) de la comisia de valorificare si documentatia de finalizare a actiunii de valorificare prin casare de la comisia de dezmembrare. In baza celor doua documentatii, comisia de casare va intocmi Procesul Verbal de finalizare a actiunii de scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor fixe si a bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe, in vederea scoaterii din evidentele contabile a bunurilor care au fost valorificate prin cele doua proceduri.

Procesul Verbal de finalizare a actiunii de scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor fixe si a bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe si de scoatere din evidentele contabile va fi aprobat de Directorul General si va fi inaintat Directiei Economice – împreuna cu toata documentatia aferenta actiunii, pentru operarea in evidentele contabile.

 • Responsabilităţi
Nr. crt.Structura organizatorică (postul)/acțiune (operațiunea)Responsabil structura functionalaDepartament EconomicȘef Departament EconomicComisia de  casareDirector General
0123456
1.Elaborare procedurăE.    
2.Urmărire a modului de aplicare și respectare a prevederilor prezentei proceduri  U.U. 
3.Răspundere față de implementarea procedurii  R.  
4.Coordoneaza activitatea de casare E   
5Intocmeste procesul verbal de finalizare a actiunii de scoatere din evidentele contabile   V 
6Aproba procesul verbal de casare    A
7Verificare  V  
8Aprobare    A
9Aplicare ApApAp 
10ArhivareAh    
11DifuzareD    

a) Director General emite Decizia de constituire a comisiilor de casare, formate din 3-5 membri (specialisti) din cadrul S.5 S.A.

Aproba urmatoarele :

– procesele – verbale de casare / distrugere a mijloacelor fixe si a bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe;

– procesele verbale de finalizare a actiunii de scoatere din functiune si valorificare si de scoatere din evidentele contabile a bunurilor respective;

– orice alte documente specifice operatiunii de scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor fixe, declasarea si casarea bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe.

-avizeaza documentele care se promoveaza spre aprobare in Consiliul de Administratie.

b) Directie Economica

– coordoneaza activitatea de scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor fixe si a

altor bunuri materiale altele decat mijloacele fixe;

– vizeaza deciziile privind constituirea comisiilor de casare, valorificare (licitatie, negociere) si dezmembrare;

– intocmeste  documentele (Nota de Fundamentare, anexa 1, 2 si 3) care se promoveaza spre aprobare in Consiliul de Administratie;

– vizeaza notele de finalizarea a actiunii de scoatere din functiune si valorificare si scoatere din evidentele contabile ale Societăţii a bunurilor respective.

 c) Comisia de casare

Centralizeaza toate propunerile de scoatere din functiune de la Directiile din cadrul S.5 S.A.;

Intocmeste listele centralizatoare inainte de redistribuire si dupa redistribuire ;

Va difuza in toate Directiile din cadrul S.5 S.A.,  listele cu propuneri de scoatere din functiune, in vederea redistribuirii;

Intocmeste Procesele verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe si de declasare a bunurilor materiale – cap. I si II – in conformitate cu avizele de specialitate, note justificative privind descrierea degradarii bunurilor materiale, cu starea fizica si uzura morala a bunurilor respective, etc – cap. III – se va completa dupa aprobarea scoaterii din functiune, in conformitate cu rezultatele actiunii de dezmembrare. In situatia in care cap. III se va completa in alte exercitii financiare, se va intocmi un nou proces verbal de scoatere din functiune care sa confirme datele completate in cap. II. – Anexa nr 3.

Propune modul de valorificare (vanzare – licitatie (negociere) sau casare, dezmembrare) pentru fiecare bun in parte, avand in vedere starea fízica si morala a bunului.

Va promova spre avizare/aprobarea conducerii S.5 S.A documentatia privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, declasarea si casarea bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe.

Supune avizarii/aprobarii conducerii /sucursalelor, listele cu mijloacele fixe si bunurile materiale altele decat mijloacele fixe care se vor valorifica prin vanzare, completate cu pretul de pornire al licitatiei (negociere) in situatia in care evaluarea este intocmita de comisia de casare.

Va transmite Directiei Economice listele cu bunurile aprobate pentru valorificare (licitatie, negociere) .

Va transmite comisiei de dezmembrare  listele cu bunuri aprobate pentru casare.

Primeste de la comisia de dezmembrare procesul verbal de dezmembrare si listele cu piese rezultate in urma dezmembrarii care pot fi utilizate/valorificate – dupa caz – in vederea evaluarii acestora si le supune spre avizare/aprobare conducerii S.5 S.A.

Comisia de casare stabileşte preţul pentru valorificarea bunului ca deşeuri nedezmembrate tinand cont de consumul de materiale, de cantitatile de materiale care se vor pierde, urmare dezmembrarii bunurilor, precum si de manopera de dezmembrare si pretul de piata al categoriilor de deseuri inglobate in bunul material (conform Procesului verbal de dezmembrare al comisiei de dezmembrare).

Dupa primirea de la comisia de valorificare a procesului verbal de finalizarea a actiunii de valorificare si a listelor cu bunurile vandute (insoţite de o copie a documentelor de vanzare si a proceselor verbale de predare primire), intocmeste procesul verbal de finalizare a actiunii de scoatere din evidentele contabile pe care il va supune aprobarii conducerii.

Procesul verbal de finalizare a actiunii va avea anexat toata documentatia aferenta actiunii de scoatere din functiune in vederea valorificarii.

 • Formular evidenţă modificări
Nr. crt.EdiţieData ediţieiRevizieData revizieiNr. Pagină modificatăDescriere modificareSemnătură Președinte Comisie
01234567
1Ediţia I27.09.2021Revizia 127.09.2021Toate paginileModificare structură conform Ordin 600/2018;   
 
 1. Formular analiză procedură
Nr. crt.Structură funcţionalăNume şi prenume Conducător Structură FuncţionalăÎnlocuitor de drept                      sau delegat (nume şi prenume)Aviz favorabilAviz nefavorabil
SemnăturaDataObservaţiiSemnăturaData
012345678
1.D.EconomicaCarmen Serban      
2.Directia TehnicaAlexandru Tiu      
3. Directia SalubrizareIrinel Petre      
4.        
5.        
6.        
7.Secretariat Tehnic al C.M.       
 1. Formular de distribuire/difuzare
Nr. crt.Structura funcţionalăNume şi prenumeDată primire procedurăSemnăturăDată retragere procedură înlocuităSemnăturăData intrării în vigoare
01234567
1.D.E. (Exemplar nr. 1 – Original)Carmen Serban     
2.Directia Tehnica (Exemplar nr. 2 – Copie)Alexandru Tiu     
3.Directia Salubrizare (Exemplar nr.3 – Copie)Irinel Petre     
9.(Exemplar nr. 9 – Copie)      
10.(Exemplar nr.10 – Copie)      
11.(Exemplar nr.11 – Copie)      
12.Secretariatul Tehnic al C.M. (Exemplar nr.12 – Copie)      
 1.  ANEXE
SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.ANEXA NR. 1
                                                                                          
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE CU IMOBILIZĂRILE CORPORALE PROPUSE  
PENTRU SCOATERE DIN FUNCŢIUNE/ CASARE CONFORM ANEXELOR
LA  PROCESELE VERBALE ÎNTOCMITE DE COMISIILE DE INVENTARIERE
                    -lei-
Nr. crt.DenumireNr. inventarData început amortizareDurata normală de funcţionareValoareValoare reevaluata la data ….Amortizare totală la data de …..Dată sfârşit amortizareValoare rămasă neamotizată la ….
                         SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
1         
2         
3         
 TOTAL   0.00 0.00 0.00
 PUNCT DE LUCRU
1         
2         
3         
 TOTAL PUNCT DE LUCRU   0.000.000.00 0.00

   SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.                                                    ANEXA NR.2                                                                                                                      

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE CU OBIECTELE DE INVENTAR

PROPUSE PENTRU SCOATERE DIN FUNCŢIUNE/ CASARE

CONFORM ANEXELOR LA PROCESELE VERBALE

 ÎNTOCMITE DE COMISIILE DE INVENTARIERE

I. SEDIU  CENTRAL

Nr. crt.DenumireU.M.Cantitate
1 buc 
2 buc 
3 buc 

II. PUNCT DE LUCRU

Nr. crt.DenumireU.M.Cantitate
1 buc. 
2 buc. 
3 buc.