P.O. Solutionarea Petitiilor


ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE A PETITIILOR

Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
2AvizatSingrid CanbolantCompartiment Juridic  
3AprobatAndrei FecioruDirector General  
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I
Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
 1AplicareDirector General AdjunctDirector General Adjunct   
2AplicareDirectia TehnicaDirector Tehnic   
3AplicareDirectia SalubrizareDirector  Salubrizare   
4  Aplicare  Specialist managementul deseurilorSpecialist managementul deseurilor   

5. Scopul procedurii

 • Stabileşte regulile privind desfășurarea activităţii privind petițiile: primirea, înregistrarea, rezolvarea și comunicarea soluțiilor, compartimentele, persoanele implicate și responsabilitățile acestora.
  • Dă asigurări cu privire la existența documentaţiei adecvate derulării activităţii.
  • .Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

6. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

 • Procedura se referă la activitatea de soluționare a petițiilor adresate Salubritate Sector 5 S.A. și reglementează acțiunile/operațiunile ce se efectuează pentru realizarea activității procedurate, documentele care se întocmesc, compartimentele implicate, precum și responsabilitățile acestora în scopul soluţionării petiţiilor.
  • Activitatea se gestionează de către Compartimentul Relaţii cu Publicul și se realizează cu participarea celorlalte compartimente din Salubritate Sector 5 S.A, potrivit competenţelor și responsabilităților stabilite prin prezenta procedură și alte documente interne.
  • Lista compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate, implicate în procesul activității:
 • Compartimentele din S5 S.A. competente să formuleze răspunsul la petiția adresată S5 S.A, în funcție de obiectul acesteia.
 • Beneficiarii rezultatelor activității procedurate: persoanele fizice, persoanele juridice sau organizațiile legal constituite care au formulat petiții, în condițiile legii.

7. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:

7.1. Legislaţie primară (legi, ordonanţe)

7.2. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002).

7.3. Legislație secundară (Hotărâri ale Guvernului)

7.4. HCL de infiintarea S5 S.A. si privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de  organizare şi funcţionare a S5 S.A;

7.5. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:

            7.6. Regulamentul intern al S5 S.A;

 

8. Definiţii şi abrevieri

8.1 Definiţii ale termenilor

Nr. crt.TermenulDefiniția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.Procedura operaționalăPrezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual
2.Ediție a unei proceduri operaționaleForma initiala sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată
3Revizia în cadrul unei edițiiAcțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
4.PetițieCererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care o persoana fizica, o persoana juridica  sau o organizaţie legal constituită o adresează S5 S.A.  
5Șef compartimentConducătorul compartimentului: director general, director general adjunct, director/șef serviciu/șef birou
6CompartimentDenumire generică pentru structurile organizatorice din cadrul S5 S.A.: direcție/serviciu/birou/compartiment
7Compartimentul desemnatCompartimentul/compartimentele căruia/cărora i/li se repartizează petiția pentru a fi soluționată (întocmirea răspunsului la petiție)

8.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.AbreviereaTermenul abreviat
1.POProcedura operațională
2.S5 S.A.Salubrizare Sector 5 SA
3.CRPCompartiment Relatii cu Publicul
4.SRUServiciul Resurse Umane
5.DGDirector General
6.  Comisia SCIMComisia     pentru     monitorizarea,      coordonarea     și     îndrumarea metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul S5 S.A.

9. Descrierea procedurii operaţionale

9.1.Generalităţi

 •  
 •  
  •  
   • Principii aplicabile activităţii procedurate:
 • principiul transparenţei
 • principiul legalităţii
 • principiul imparţialităţii
 • principiul confidenţialităţii
 • Prezenta procedură reglementează modul de soluționare a petițiilor formulate de persoane fizice, persoane juridice sau de organizațiile legal constituite, în numele colectivelor pe care le reprezintă, adresate S5  S.A..
  • În cazul în care un petiționar adresează S5 S.A. mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând sa primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite. Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.
  • În cazul în care prin petiție sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluționată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.
  • Persoanele încadrate la S5 S.A. sunt obligate să rezolve numai petițiile care le sunt repartizate potrivit prezentei proceduri, fiindu-le interzis să le primească direct de la petenți, să intervină sau să depună stăruință pentru soluționarea acestora în afara cadrului legal.
  • Constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legislației muncii următoarele fapte:
 • nerespectarea termenelor de soluționare a petițiilor, prevăzute de lege și de prezenta procedură;
 • intervențiile sau stăruințele pentru rezolvarea unor petiții în afara cadrului legal;
 • primirea direct de la petiționar a unei petiții, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată și fără să fie repartizată de șeful compartimentului desemnat.
 • Documente utilizate (denumirea, emitentul, conținutul, rolul și circuitului documentelor)
Nr. crt.Denumirea documentuluiEmitent/operațiuniNr. ex.Conținut și rolCirculă la
1Registrul        de evidență                        a petițiilorCRP:          întocmire, arhivare1Ține      evidența      petițiilor primite de către S5 S.A.Nu circulă
2PetițiaPetiționarul       (orice persoana fizica, juridica sau organizație        legal constituită)1Cererea,                reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care o persoana fizica, juridica sau o organizaţie legal constituită o adresează S5 S.A.Original: CRP, înregistrare și arhivare; Copie/copii, după caz: la compartimentul  desemnat, la S5 S.A., la conducătorul care aprobă răspunsul
3Notă              de solicitare                        a soluționării petițieiCRP:          întocmire, înregistrare, semnare,                      avizare, arhivare (ex. 2)2Se                           adresează compartimentului desemnat și stabilește termenul pentru formularea răspunsuluiCompartimentul desemnat, ex.1: înregistrare, rezoluție șef compartiment, arhivare
4Răspunsul formulat pentru soluționarea petițieiCompartimentul desemnat: întocmire, verificare, avizare2Conține răspunsul la petiție și se adresează petiționarului.,…. – avizare; SRP – ambele ex. Directorul general, pentru semnare.
5Raportul semestrial privind activitatea                      de soluționare                        a petițiilorCRP     –     întocmire, verificare,      avizare, arhivare (ex. 2)2Conține petițiile soluționate în perioada raportată. Se întocmește semestrial, până la data de 31 a lunii următoare                încheierii semestruluiDG- S5 S.A., ex. 1: analiză

8.3.   Resurse necesare

 • Resurse materiale: materiale și aparatură de birotică.
  • Resurse umane: consilierul cu atribuții în activitatea de soluționare a petițiilor din cadrul CRP, consilierii din cadrul compartimentelor desemnate să rezolve petițiile, șefii compartimentelor, consilierii juridici.
  • Resurse financiare: cheltuieli cu expedierea corespondenţei către petenţi.

8.4.   Modul de lucru

 • Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității :

Acțiunile/operațiunile în cadrul activității procedurate se realizează în cadrul următoarelor termene:

 1. răspunsul la petiție, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă, se comunică petiționarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției; acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către DG – S5 S.A., în situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită; pentru soluționarea petițiilor redirecționate de la alte autorități sau instituții publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiției la S5 S.A.;
 2. petițiile greșit îndreptate către S5 S.A., se transmit, în termen de 5 zile de la înregistrare, autorităților sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate și se înștiințează petiționarul despre aceasta;
 3. raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor se comunică DG- S5 S.A. până la sfârșitul lunii următoare încheierii semestrului pentru care se face raportarea.
 • Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:
 1. Petiţiile formulate în scris se primesc direct de către CRP și se înregistrează în Registrul de evidență a petițiilor. În situația în care petițiile sunt transmise prin poștă, acestea se primesc la registratura iar Directorul General are obligația să le transmită imediat CRP;
 2. Petițiile formulate prin poștă electronică se recepționează, se tipăresc și se înregistrează în Registrul de evidență al petițiilor;
 3. Se verifică, de către consilierul responsabil cu petițiile, dacă soluționarea petiției este de competența S5 S.A.. În caz afirmativ, consilierul CRP desemnează compartimentul competent să soluționeze petiția, stabilește termenul de rezolvare a petiției;
 4. Se întocmește și se semnează Nota de solicitare a soluționării petiției (Nota), de către consilierul CRP responsabil, în care se specifică termenul de rezolvare a petiției, se înregistrează, se înaintează șefului CRP pentru semnare și se transmite, împreună cu o copie a petiției, compartimentului desemnat. Petiția, în copie scanată, poate fi comunicată compartimentului desemnat și prin poșta electronică, menționându- se acest aspect în Nota transmisă;
 5. Se înregistrează Nota de solicitare a soluționării petiției în Registrul de evidență a documentelor organizat la nivelul compartimentului desemnat;
 6. Se verifică, de către șeful compartimentului desemnat, dacă Nota a fost înregistrată și petiția a fost recepționată (prin email), se stabilește, prin rezoluție, consilierul responsabil cu întocmirea răspunsului la petiție și termenul până la care se va redacta, tinând cont de termenul comunicat de CRP;
 7. În termenul comunicat, se întocmesc, în două exemplare, și se semnează, de către consilierul responsabil cu întocmirea acestora, răspunsul la petiție și Nota pentru comunicarea răspunsului la petiție și se înaintează șefului compartimentului pentru verificare – dacă răspunsul cuprinde toate aspectele sesizate și avizare. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate. Răspunsul la petiție se semnează și se avizează doar într-un exemplar. După avizare, Nota pentru comunicarea răspunsului se înregistrează în Registrul de evidență a documentelor organizat la nivelul compartimentului emitent. În situația în care este necesar avizul de legalitate pe răspunsul formulat, se solicită, prin poșta electronică acest aviz după avizul șeful compartimentului;
 8. C Juridic avizează pentru legalitate răspunsul şi îl transmite CRP în termen de 3 zile lucrătoare de la  data primirii. În situaţia în care CJ nu avizează favorabil răspunsul, acesta este trimis CRP însoţit de avizul negativ cu privire la răspunsul formulat, în cadrul aceluiași termen;
 9. Răspunsul la petitie și Nota pentru comunicarea răspunsului, astfel cum au fost semnate, avizate și înregistrate, potrivit lit. g) și h), se transmit CRP în termenul comunicat;
 10. Răspunsul la petiție se înaintează DG- S5 S.A. sau persoanei împuternicite de acesta, pentru aprobare/semnare;
 11. După semnarea răspunsului de către DG- S5 S.A., răspunsul la petiție se transmite către CRP, care îl va comunica petentului, în termenul prevăzut la pct. 8.4.1. lit. a), prin poştă, fax sau e-mail, cu confirmare de primire;
 12. Dosarul petiției, care cuprinde petiția, răspunsul la petiție, nota CP și nota compartimentului emitent, confirmarea de primire, precum și orice alt document subsecvent petiției, se arhivează la CRP.
 13. Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului se clasează, la propunerea consilierului și cu aprobarea prealabilă a șefului CRP;
 14. Petițiile greșit îndreptate către S5 S.A. se transmit autorităţilor sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, în termen de 5 zile de la înregistrare. CRP înștiințează petiționarul despre aceasta. Adresa către autoritatea sau instituția competentă să soluționeze petiția în cauză se întocmește de către consilierul din cadrul CRP și se semnează de către șeful CRP și DG- S5 S.A. (sau persoana împuternicită de acesta);
 15. Petiția prin care sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane angajate la S5 S.A., aceasta nu poate fi soluționată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia;
 16. În cazul în care prin petiţie se sesizează aspecte care vizează activitatea directorului general/directorilor din cadrul S5 S.A., petiţia se transmite spre soluţionare Consiliului de Administratie al S5 S.A.
 17. În cazul în care un petiționar adresează S5 S.A. mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns, care trebuie să facă referire la toate petițiile primite. Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție, de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.
 18. Semestrial, consilierul din cadrul CRP întocmește Raportul privind activitatea de soluționare a petitiilor la nivelul S5 S.A. îl supune avizării șefului CRP și directorului general al S5 S.A., îl înregistrează și îl transmite în termenul prevăzut la pct. 8.4.1. lit. c), pentru  analiza acestei activități.
  1. Valorificarea rezultatelor activității: Nu este cazul.

1.  Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:

9.1 Consilierul din cadrul CRP cu atribuții în soluționarea petițiilor, denumit în continuare consilier

 1. Primește și înregistrează petițiile în Registrul de evidență al acestora;
 2. Verifică petiția, sub următoarele aspecte:
  1. existența semnăturii și a datelor de identificare ale petiționarului;
  1. dacă problema sesizată a mai fost soluționată, situație în care acționează potrivit pct. 5.4.2. lit. r)
 3. Întocmește și semnează Nota de solicitare a soluționării petiției (Nota) în care se specifică termenul de rezolvare a petiției, o înregistrează, o înaintează șefului SRP pentru avizare și o transmite, împreună cu o copie a petiției, compartimentului desemnat;
 4. Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsului;
 5. Primeşte și verifică, din punct de vedere al regularității și al existenței semnăturilor, răspunsul formulat de compartimentul desemnat și îl înaintează președintelui pentru semnare; Răspunsul la petiție are numărul cu care a fost înregistrată petiția și data la care a fost semnat;
 6. Întocmește răspunsul către petiționar în baza răspunsurilor transmise de compartimentele desemnate, în cazul în care prin petiție sunt semnalate mai multe aspecte a căror rezolvare implică mai multe compartimente, care nu se află în relații de subordonare. În acest caz, compartimentele desemnate transmit răspunsul la petiție și electronic, în format word.
 7. Expediază răspunsul semnat (ex. original) către petiționar, în termenul prevăzut la pct. 8.4.1. lit. a), prin poştă, fax sau e-mail, cu confirmare de primire;
 8. Arhivează petițiile, răspunsurile la acestea și orice alte documente subsecvente acestora;
 9. Întocmește adresa către autoritatea sau instituția competentă să soluționeze petiția greșit îndreptată către S5 S.A. și o transmite șefului CRP și DG- S5 S.A. pentru semnare;
 10. Transmite petițiile greșit îndreptate, însoțită de adresa de înaintare, către autoritățile sau instituțiile publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, în termen de 5 zile de la înregistrare și înștiințează petiționarul despre aceasta;
 11. Propune clasarea petițiilor anonime sau a celor în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului;
 12. Semestrial, întocmește Raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor la nivelul S5 S.A., îl supune avizării șefului CRP și directorului general al S5 S.A., îl înregistrează și îl transmite.

9.2.  Șeful CRP

 1. Răspunde de desfășurarea activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor adresate S5 S.A., precum și de comunicarea acestora în termenele legale;
 2. Verifică dacă soluționarea petiției primite este de competența S5 S.A. și dacă petiția a fost înregistrată. În caz afirmativ, desemnează compartimentul competent să soluționeze petiția, stabilește termenul de rezolvare a petiției, împreună cu consilierul cu atribuții în soluționarea petițiilor;
 3. Recepționează/Primește petițiile online, pe/de la adresa „CONTACT”, le verifică, le tipărește și le înaintează consilierului;
 4. Semnează Nota de solicitare a soluționării petiției (Nota) adresată compartimentului desemnat;
 5. Verifică dacă răspunsul la petiție acoperă toate aspectele sesizate;
 6. Aprobă clasarea petițiilor anonime sau a celor în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului;
 7. Stabilește, prin consultare cu directorul general sau alte persoane cu funcții de conducere din S5, autoritatea sau instituția competentă să soluționeze petiția greșit îndreptată către S5 S.A., dispune consilierului întocmirea adresei de înaintare către aceasta și semnează adresa;
 8. Verifică și avizează Raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor la nivelul S5 S.A.;
 9. Urmărește și supervizează activitatea consilierului, pentru asigurarea conformității acesteia și încadrarea în termenele prevăzute;

9.3.  Compartimentul desemnat să formuleze răspunsul la petiție

 • Secretariatul compartimentului desemnat:
 • Înregistrează Nota de solicitare a soluționării petiției în Registrul de evidență a documentelor organizat la nivelul compartimentului;
 • Înregistrează Nota pentru comunicarea răspunsului la petiție în Registrul de evidență a documentelor și o transmite SRP, împreună cu răspunsul la petiție.

9.3.2.   Șeful compartimentului desemnat:

 1. Verifică dacă aspectele sesizate în petiție sunt de competența compartimentului pe care îl conduce și dacă Nota care o însoțește este înregistrată. În caz afirmativ, desemnează consilierul care formulează răspunsul, stabilește termenul de întocmire/prezentare a acestuia și transmite petiția acestuia pe bază de semnătură de primire;
 2. Verifică veridicitatea informațiilor și dacă răspunsul cuprinde toate aspectele sesizate și îl avizează; în cazul în care răspunsul la petiție necesită avizul de legalitate, îl transmite DG pentru avizare;
 3. Semnează Nota pentru comunicarea răspunsului la petiție, dispune înregistrarea și transmiterea acesteia, împreună cu răspunsul la petiție, la CRP.

9.3.3.   Consilierul desemnat să formuleze răspunsul:

a) Întocmește, în termenul comunicat, răspunsul la petiție și Nota pentru comunicarea răspunsului la petiție, în două exemplare, semnează un exemplar al documentelor și le înaintează șefului compartimentului;

9.4.    Directorul juridic

 1. Avizează răspunsul la petiție sub aspectul legalităţii. În cazul unui aviz nefavorabil, menționează motivele și temeiul legal;
 2. Răspunde de legalitatea soluțiilor avizate.

9.5.  Directorul general al Salubrizare Sector 5 S.A.

 1. Avizează Raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor la nivelul S5 S.A.;
 2. Supraveghează și controlează activitatea de soluționare a petițiilor la nivelul S5 S.A.;
 3. Semnează răspunsurile la petiții în cazul în care este desemnat de către DG- S5 S.A., prin rezoluție.

              Formulare – anexe:

Formularul: Registrul de evidență a petițiilor – anexa nr. 1

Formularul: Nota de solicitare a soluționării petiției – anexa nr. 2

Formularul: Răspunsul la petiție – anexa nr. 3

Formularul: Raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor – anexa nr. 4

Anexa nr. 1

Registrul de evidență a petițiilor primite de Salubrizare Sector 5 S.A.

INTRARE

    NRDE INREG      DATA    NR. ŞI DATA DOC. DATE DE EMITENT      EMITENTUL      CONTINUT    NR. DE FILE      DATA EXPEDIERII    DATA SI SEMNATURA
        
        
        

IEȘIRE

    NRDE INREG      DATA    NR. ŞI DATA DOC. DATE DE EMITENT      EMITENTUL      CONTINUT    NR. DE FILE      DATA EXPEDIERII    DATA SI SEMNATURA
        
        
        

Anexa nr. 2

Compartiment Relații cu Publicul Nr……../……………….

Notă de solicitare a soluționării petiției

De la:

Către:

În atenția (domnului/doamnei)……………………………………… (numele, prenumele, funcția)

Vă rugăm să ne sprijiniți prin formularea unui răspuns la petiția înregistrată în Registrul de evidență a petițiilor cu nr. …….. din data de………………………. și să-l transmiteți Compartimentului Relatii cu Publicul până la data de ……………., în conformitate cu dispozițiile legale și cu procedura de soluționare a petițiilor.

Avizat                                                               Întocmit

șef serviciu                                                         consilier,

…………………………                                   …………………………..

(numele și prenumele, semnătura)                  (numele și prenumele, semnătura)

Anexa nr. 3

Antet Salubrizare Sector 5 S.A.

Compartimentul emitent……..

Nr*………../…………………………

Către…………………. (entitate petiționar)

În atenția: (domnului/doamnei)……………. (petiționar)

Referitor: Petiția înregistrată sub nr………../…………………………

În temeiul………………………………………………………………………………………… (temeiul legal al soluției adoptate),

Vă comunicăm următoarele: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.

.

.

.

.

Cu considerație,

Președinte,

…………………………………….

Notă: Se întocmește în 2 exemplare. Exemplarul 1 se comunică petentului, exemplarul 2 se semnează și de consilierul care a întocmit răspunsul și se arhivează la SRP, împreună cu petiția și alte documente subsecvente acesteia.

* Numărul sub care a fost înregistrată petiția.

Anexa nr. 4

Salubrizare Sector 5 Compartiment    Relații     cu Publicul

 Nr…….. din

RAPORT SEMESTRIAL

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada ………………….

Temeiul legal: Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, precum și de procedura operațională, din ……………. În conformitate cu prevederile art. 14 din O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, semestrial, conducerea Salubrizare Sector 5 S.A. analizează activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor pe baza prezentului raport.

 1. În perioada ……………………… s-a înregistrat un număr de………………. petiţii, din care:
 2. petiţii formulate de către cetăţeni…………….. ;
 3. petiţii formulate de către organizaţii legal constituite………………. ;
 4. petiții îndreptate greșit către Salubrizare Sector 5 S.A. și redirecționate spre alte instituții publice ;

d) petiții clasate:………………..

În perioada raportată nu sunt/sunt cazuri de petiţii care nu au fost înregistrate şi repartizate, pentru soluționare, conform procedurii aprobate, respectiv nu sunt/sunt petiții pentru care nu au fost formulate răspunsuri în scris, în condiţiile şi la termenele stabilite prin procedură.

 1. În privinţa modului de soluţionare a petițiilor, situația se prezintă astfel:

e) petiții soluționate de către compartimentele de specialitate din Salubrizare Sector 5 S.A. în termenul legal……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

 • petiții direcționate, spre competentă soluționare, către alte autorități și instituții publice abilitate……………….. ;
 • petiţii clasate, în temeiul art. 7 din O.G. nr. 27/2002 (petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului)…………………. ;
 • petiţii clasate în temeiul art. 10 (2) din O.G. nr. 27/2002 (dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut)…………… ;
 • Principalele aspecte sesizate de petenți (pe domenii de activitate/compartimente):
Nr. crt.Compartimentul care a soluționat petițiaAspectul/aspectele semnalateNumăr petiții
    
    

Avizat, (numele, prenumele și funcția)                                             Întocmit, (numele, prenumele și funcția)

Director general……………………….                                                    …………………………………………..

Șef CRP………………………………

2.       Cuprins

Numărul componentei       în cadrul procedurii operaţionale  Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale  Pagina
1Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii1
2Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale1
3Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii2
4Scopul procedurii operaționale2
5Domeniul de aplicare a procedurii3
6Documentele de referinţă/reglementările aplicabile activităţii procedurate3
7Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizați în procedură3
8Descrierea procedurii operaţionale4
9Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii7
10Anexe, înregistrări, arhivări10
11Cuprins14

                                                                        DIRECTOR GENERAL

                                                                            ANDREI FECIORU

AVIZAT

Comp. Juridic

Singrid Cambolant

INTOCMIT

                                                                                                                                    Insp. Jurist Mediu

                                                                                                                                    Camelia Teodorescu