P.S. nr. 23 Aspecte de Mediu


PROCEDURĂ DE SISTEM

PRIVIND ASPECTELE DE MEDIU

COD: P.S. – 23

Ediţia I

Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
2AvizatSingrid ConbolantCompartiment Juridic  
3AprobatAndrei FecioruDirector General  
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul procedurii

Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
 1AplicareDirector General AdjunctDirector General Adjunct   
2AplicareDirectia TehnicaDirector Tehnic   
3AplicareDirectia SalubrizareDirector  Salubrizare   
4  Aplicare  Specialist managementul deseurilorSpecialist managementul deseurilor   

4. Scopul procedurii

Procedura descrie metodologia de identificare și evaluare a aspectelor de mediu aferente activităților, produselor și serviciilor pe care Salubritate Sector 5 SA le poate controla și influența pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului, în situații de funcționare normală, anormală și de urgență asociate acestora, din perspectiva ciclului de viață.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică tuturor activităților, produselor și serviciilor Salubritate Sector 5 S.A. denumita in continuare Societatea.

6. Documente de referinţă

6.1. SR EN ISO 9001 : 2015, Sisteme de management al calității. Cerințe.

6.2. SR ISO/TR 10013 : 2021, Linii directoare pentru documentăția sistemului de management al calității.

6.3. SR EN ISO 14001: 2015, Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

6.4. SR ISO 14050: 2010, Management de mediu – vocabular;

6.5. SR EN ISO 14004: 2016 , Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii și tehnici de aplicare.

 • Definiţii, abrevieri şi termeni utilizaţi
 • Definiţii
NR. CTR.TERMENDEFINITIE
 Mediu  Mediul înconjurător în care funcționează o organizație care include aerul, apa, pământul, resurse naturale, flora, fauna, ființele umane și relațiile dintre acestea.
 Aspect de mediu  Element al activitătilor, produselor sau serviciilor unei organizații care poate interacționa cu mediul.
 Impact asupra mediului  Orice modificare a mediului ca urmare a activităților, efectelor produselor sau serviciilor unei organizații.
 Funcționare anormală  Funcţionare care nu se încadrează în categoria funcţionării normale (ex. activităţi de pornire sau oprire a instalaţiilor, mentenanţa, testare). Sunt incluse în această categorie şi situaţiile de operare, în afară practicilor curente, care pot genera la un moment dat un impact asupra mediului (de exemplu: funcţionarea unui utilaj în condiţii meteorologice speciale – temperaturi extreme pe timp de vară sau iarna etc.).
 Nivel semnificativ  Nivel al impactului de mediu real sau potenţial care este stabilit prin cumularea notelor acordate în funcţie de criterii de importantă.
 Informație documentată
   
Informaţia şi suportul ei (electonice sau pe suport hârtie etc ). Sunt considerate informaţii documentate: procedurile, formularele, manualele, diverse alte înregsitrari pe suport de hârtie sau electronic.
 7.2. Abrevieri   
Nr. Ctr.Abrevierea Termenul abreviat
 Societatea  Salubrizare Sector 5 S.A.
 D.G.  Director General
  PS  Procedura de sistem
 SMC  Sistem de management al calitatii
 SMM  Sistem de management al mediului
 SMI  Sistem de management integrat al calitatii si mediului
  E  Elaborare
  V  Verificare
  Ap  Aplicare
  Ah  Arhivare
  N  Norma
 TD  Tipul documentului

8. Descrierea procedurii

Toate aspectele de mediu ale activităților/serviciilor prestate de Societate, pe care le realizează și asupra cărora are o influență, se identifică și se analizează, cu scopul de a le afla pe cele cu impact semnificativ asupra mediului. Această analiză se face cu ocazia fiecărui serviciu prestat.

Aspectele de mediu semnificative,rezultate în urma analizei de la punctul anterior vor fi avute în vedere la revizuirea obiectivelor de mediu.

8.1. Identificarea şi înregistrarea aspectelor de mediu:

8.1.1. Identificarea aspectelor de mediu se realizează pentru toate activităţile, produsele şi serviciile Societatii, pe care aceasta le poate controla şi asupra cărora se consideră că are o influenţă.

8.1.2. Aspectele de mediu sunt asociate funcţionării normale, funcţionarii anormale, situaţiilor de urgenţă şi accidentelor de mediu.

8.1.3. Activitatea de identificare şi înregistrare a aspectelor de mediu se realizează cel puţin o dată pe an, de către fiecare compartiment al Societatii, sub directa responsabilitate a Managerului SMI.

8.1.4. Managerul SMI dispune începerea activităţilor de identificare şi de înregistrare a aspectelor de mediu pe amplasamentele pe care le are în administrare privind protecţia mediului pentru proiecte noi. El stabileşte responsabilităţi şi atribuţii pentru echipa tehnică, care realizează activităţile de identificare şi înregistrare a aspectelor de mediu şi asigură, după caz, instruirea membrilor echipei tehnice.

8.1.5. La identificarea şi înregistrarea aspectelor de mediu echipa tehnică va lua în considerare următoarele informaţii:

 1. Localizarea – detalierea locului unde a fost identificat aspectul de mediu;
 • Gradul de control administrativ sau tehnic asupra aspectului;
 • Impactul ecologic precum toxicitatea pentru receptori, poluarea solului, contaminarea solului, poluarea aerului/apei etc.
 • Aspecte privind conformarea legislativă, precum depăşirile din trecut sau potenţialele depăşiri ale limitelor aplicabile, identificate prin consultarea regulamentelor, autorizaţiilor, autorizaţiilor în aşteptare şi codurilor de bună practică.
 • Interese ale comunităţii precum plângeri primite din partea cetăţenilor sau a vecinilor privind mirosul sau zgomotul;
 • Frecvența producerii sau posibilitatea apariţiei unei situaţii anormale sau a unei situaţii de urgenţă;
 • Gravitatea consecinţelor potențiale.

8.2. Analiza aspectelor de mediu și selectarea aspectelor semnificative de mediu:

8.2.1. Managerul SMI conduce activitatea de analiză a aspectelor de mediu şi selectare a aspectelor semnificative de mediu.

8.2.2. Analiza aspectelor de mediu presupune parcurgerea următoarelor activităţi:

 1. stabilirea criteriilor de importantă şi a sistemului de punctare;
 • notarea aspectelor de mediu;
 • ierarhizarea aspectelor de mediu;
 • selectarea aspectelor semnificative de mediu.

8.2.3. Analiza aspectelor de mediu se finalizează cu lista aspectelor semnificative de mediu. La analiza aspectelor de mediu se iau în considerare toate aspectele de mediu identificate, precum şi aspectele de mediu în aşteptare rezultate din activitatea similară realizată anterior.

8.3. Notarea aspectelor de mediu:

8.3.1. Fiecare aspecte de mediu primeşte o notă. Această notă este obţinută prin însumarea notelor acordate aspectului de mediu pentru fiecare dintre criteriile de importanța utilizate în procesul de analiza, aşa cum este descris în continuare.

Atunci când determină aspectele sale de mediu, Societatea poate considera:

 • utilizarea energiei;
 • utilizarea materiilor prime sau a resurselor naturale;
 • emisiile în aer;
 • scurgerile în apă;
 • scurgerile pe sol;
 • energia emisă (de exemplu căldură, radiaţiile, vibraţiile (zgomotul), lumina);
 • generarea de deşeuri sau de subproduse;
 • utilizarea spaţiului.

Suplimentar aspectelor de mediu pe care le poate controla direct, se determină dacă există aspecte de mediu care o pot influenţa. Acestea pot fi conexe produselor şi serviciilor utilizate, care sunt furnizate de alţii, precum şi produse şi servicii care sunt furnizate altora, inclusiv celor asociate cu un proces externalizat. În ceea ce priveşte cele pe care Societatea le furnizează altora, pot avea o influenţă limitată asupra utilizării şi a tratării la sfârşitul ciclului de viaţă produselor şi serviciilor.

În toate circumstanţele, Societatea este cea care determină amploarea controlului pe care îl poate exercita, aspectele de mediu care o pot influenţa şi măsura în care alege să îşi exercite această influență.

8.3.2. Criteriile de evaluare sunt următoarele (la care se adaugă condiţiile de lucru N (normale), A (anormale), U (de urgenţă).

 1. Conformarea legislativă
 • Mărimea impactului;
 • Frecvenţa producerii.

Pentru evaluare se foloseşte – Grila criteriilor de evaluare a aspectelor de mediu.

Se acordă atenţie aspectelor de mediu referitoare la activităţile, produsele şi serviciile Societatii, cum sunt:

–     colectarea deseurilor nepericuloase

 • implicarea comunitatii in colectarea selectiva
 • responsabilizarea populatiei fata de sanatatea mediului
 • proiectarea şi dezvoltarea facilitaţilor, proceselor, produselor şi serviciilor sale;
 • procesele operaţionale sau de prelucrare, inclusiv depozitarea;
 • operarea şi mentenanţa facilitaţilor, bunurilor organizaţiei şi a infrastructurii;
 • performanţa de mediu şi practicile furnizorilor externi;

Dintr-un aspect semnificativ de mediu pot rezulta unul sau mai multe impacturi semnificative asupra mediului şi, de aceea, pot rezulta riscuri şi oportunităţi care pot fi tratate pentru a asigura că Societatea îşi poate atinge rezultatele scontate referitoare la sistemul său de management de mediu.

8.4. Documente utilizate în cadrul procedurii

Fișa de calcul a aspectelor și impacturilor asociate de mediu;

Fișa amplasamentului;

Program de management de mediu;

Grila criteriilor de evaluare a aspectelor de mediu.

8.5. Resurse necesare

8.5.1. Resurse materiale

Se dezvoltă pe elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, reţea, imprimantă, posibilităţi de stocare a informaţiilor etc., dar şi pe elemente de altă natură, dacă specificul activităţii o impune.

8.5.2. Resurse umane

Fixează structura funcțională şi/sau persoana/persoanele din cadrul Societatii care sunt implicate, prin atribuţiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activităților de protecție a mediului.

8.5.3. Resurse financiare

Are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcţionare pentru protecția mediului.

9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr ctrStructura functionala Postul/actiunea (operatiunea)Responsabil sistem De management Calitatii si mediuluiManager SMIDirector GeneralCompartimentele din Societate
012345
 Elaborarea proceduriiE   
 Verificarea procedurii V  
 Aplicarea procedurii Ap Ap
 Aprobarea procedurii  A 
 Arhivarea proceduriiAh   
 Conducerea si realizarea activ de ident inreg. Si analiza a aspectelor semnif de mediu pt amplasamentele societatii C  
 Stabilirea campaniilor de colectare de mediu associate pt proiecte noi dezv modernizarea dezafect unor activ sal ori de cate ori este necesar S  
 Numirea si instruirea membrilor echipelor tehnice pt realizarea activ din procedura N  
 Raportarea catre conducerea Societatii a rezultatelor obtinute R  


    10. Anexe, înregistrări, arhivări            
                     
  Nr. DenumireaElaborat AprobăNr.DifuzareArhivareAlte 
        
  crt. anexei Exemplare   elemente 
          LocPerioadă 
                  
                    
  0  12  34 5  6 78 
               
  1. Fișa deResponsabil Director1Manager     
      calcul asistemul de General  SMI      
      aspectelor șimanagement    DG      
      impacturiloral calității și          
                  
      asociate demediului            
      mediu              
               
  2. FisaResponsabil Director1Manager     
      amplasamensistemul de General  SMI      
      tuluimanagement    DG      
       al calității și          
                   
       mediului            
  3. GrilaResponsabil Director1Manager     
      criteriilor desistemul de General  SMI      
      evalaure amanagement    DG      
      aspecteloral calității și          
                  
      de mediumediului            

11. Cuprins

Nr Ctr.Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizatePagina
 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei2
 Situtiile editiilor si reviziilor2
 Lista pers la care se difuzeaza editia2
 Scopul procedurii3
 Domeniul de aplicare3
 Documentele de referinta3
 Definitii, abrevieri si termeni utilizati3
 Descrierea procedurii4
 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii7
 Anexe, inregistrari, arhiva8
 Cuprins9
 Anexa10

                                                                                                                                    ANEXA 1

Grila criteriilor de evaluare a aspectelor de mediu

Nr. ctrCriterii de evaluareSimbolNota NSemnificatia notei
1.Conformitatea cu cerintele legaleL Legislatie1.   2.     3.   2.   3.-Impactul nu este limitat/controlat prin acte legislative sal prin alte cerinte de mediu -Impactul este limitat/controlat numai prin cerinte ale partilor interesate: standarde, autoritati; exp: pt consumul de apa, benzina, motorina -Impactul este limitat/controlat prin autorizatia de mediu si/sau prin legislatie de mediu -Mediul este sensíbil la impact, partile interesate acorda atentie impactului -Mediul este foarte sensíbil partilhe interesate sunt vigilente
2.Frecventa de aparitie a impactuluiF Frecventa1.           2.       3.-Impactul apare in situatii accidentale:  a. de urgenta care genereaza perturbari majore in functionarea Societatii, cu consecinte grave asupra factorilor de mediu;  b. care nu genereaza consecinte grave asupra factorilor de mediu   – Impactul apare numai in conditii anormale de functionare; a. la pornirea sau oprirea planificata a instalatiilor, masinilor sal la reparatii b. ca urmare a unor activitati/incidente cu frecventa redusa   – Impactul apare in conditii normale de functionare ;
3.Mărimea impactului (natura substanţei /produsului care interferă cu mediul x cantitate)
G Gravitatie  Natura produsului  Nu prezinta risc pt mediu Risc scazut pt mediu   Risc crescut pt mediu      1.   2.   3.      – Sub nivelurilor consumurilor specificate. Impactul repr gravitate redusa asupra mediului – Conf consumurilor specificate. Impactul repr gravitate medie asupra mediului – sub sau peste nivelurile consumurilor specificate. Impactul repr gravitate ridicata asupra mediului