P.S. nr. 26 Control Operational


PROCEDURĂ DE SISTEM

PRIVIND CONTROLUL OPERAȚIONAL

COD: P.S. – 26

Ediţia I

Revizia 0

 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei
Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
4AvizatSingrid Conbolant Compartiment Juridic  
7  Aprobat  Andrei FecioruDirector General  
 • Evidenta modificari procedura
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I                                                –                                                 –

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul procedurii

Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
1Evidenta/ ArhivareSecretariat Tehnic CM SCIM/Responsabil SCIM……………..   
2. Tuturor compartimentelor    

4. Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este de a identifica acele operaţii, activităţi şi procese asociate aspectelor semnificative de mediu, corespunzător politicii, obiectivelor generale şi obiectivelor specifice ale Salubrizare Sector 5 SA şi de a stabili criteriile de operare.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică tuturor activitățior / proceselor Salubrizare Sector 5 SA.

 • Documente de referință

6.1. SR EN ISO 9001 : 2015, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

SR EN ISO 9004: 2010, Conducerea unei organizaţii câte un succes durabil. O abordarea bazată pe managementul calităţii.

6.2. SR EN ISO 9000 : 2015, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

6.3. SR ISO/TR 10013 : 2003, Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al

calităţii.

6.4. SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu. Cerinţe. şi ghid de utilizare.

6.5. SR ISO 14050:2010, Management de mediu – vocabular.

6.6. SR EN ISO 14004:2016, Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii şi tehnici de aplicare.

6.7. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale societăţii

Politica SMI – Salubrizare Sector 5 S.A.

Procedura „Obiective, ținte și programe de management de mediu”.

Procedura „Aspecte de mediu”

Procedura de gestionare a deşeurilor,

        Legislaţia de mediu în vigoare

 •  Definiţii, abrevieri şi termeni utilizaţi
 7.1. Definitii
 Nr.Termenul  Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul; 
 crt.   
       
 1.Planificarea calitatii  Parte a managementului concentratata pe stabilirea obiectivelor 
     calitatii  si  care  specifica  procesele  operationale  necesare  si 
     resursele aferente pentru a indeplini obiectivele calitatii. 
       
 2.Planul calitatii  Document care precizeaza practicile, resursele si succesiunea 
     activitatilor specifice referitoare la calitate relevante pentru un 
     anumit produs/instalatie sau contract. 
       
 3.Sistem  de  ManagementalSistem de management prin care se orienteaza si se controleaza 
  Calitatii  o organizatie in ceea ce priveste calitatea. 
       
 4.Produs  Rrezultat al activitatilor sau proceselor. 
       
 5.Proces  Ansambu  de  activitati  corelate  sau  in  interactiune  care 
     transforma elemente de intrare in elemente de iesire. 
       
 6.Contract  Acord liber consimtit intre doua persoane juridice in scopul 
     nasterii modificarii sau stingerii unor raporturi juridice rezultat 
     al unor negocieri. 
       
 7.Inregistrare  Informatie documentata – informatia si suportul ei (electonice 
     sau  pe  suport  hartie  etc).  Sunt   considerate  informatii 
     documentate: procedurile, formularele, manualele, diverse alte 
     inregsitrari pe suport de hartie sau electronic. 
       
7.2. Abrevieri    
     
Nr. crt.Abrevierea  Termenul abreviat
    
1.Societatea Salubrizare Sector 5 S.A.
    
2.DG Director General
    
3.SMC Sistemul de management al calitatii
    
4.SMM Sistemul  de management al mediului
       
     
5.SMI Sistemulde management integrat al calitatii si mediului
     
6.Manager SMI Manageral   sistemului  de  management  integrat  (al  calitatii  si
 mediului)  
     
     
7.P Procedura 
      
8.N Norma  
    
9.TD Tipul documentului (original sau copie)
    
10.TC Nivelul de control aplicat documentului
    
11.NC Nivelul de clasificare aplicat documentului (confidential, uz intern
 sau neconfidential) 
    
      
12.S Stabilirea  
     
13.P Planificarea 
     
14.As Asigurarea 
     
15.An Analizarea 
      

8. Descrierea procedurii

8.1. Managerul SMI identifică acele operaţii şi activităţi care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative identificate, corespunzător politicii de mediu, a obiectivelor şi țintelor sale, pentru a se asigura că acestea se realizează în condiţii specificate, prin:

 1. stabilirea, implementarea şi menţinerea unei proceduri documentate pentru a ţine sub control situaţiile în care absenţa unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele şi ţintele de mediu;
 • stipularea în procedura a criteriilor de operare;
 • stabilirea, implementarea şi menţinerea procedurii referitoare la aspectele semnificative de mediu

identificate, ale bunurilor şi serviciilor utilizate de organizaţie şi comunicarea către furnizori şi contractanţi a procedurilor şi cerinţelor de mediu relevante.

8.2 Stabilirea procedurilor operaţionale se face pe baza analizei aspectelor semnificative de mediu de la Societate. În acest sens Manager SMI, împreună cu conducătorii compartimentelor, identifică necesarul de proceduri operaţionale la nivelul întregii Societati. Criteriile de operare se stabilesc de comun acord între Managerul SMI, salariaţii Societatii cărora aceste proceduri operaţionale le sunt destinate.

8.3 Cerinţele operaţionale stabilite conform acestei proceduri sunt menţinute de către Manager SMI. În acest sens Manager SMI va realiza următoarele activităţi:

 1. difuzează versiunile actualizate ale procedurilor către salariaţii Societatii;
 • actualizează periodic criteriile de operare prin consultarea compartimentelor destinatare;
 • stabilesc noi criterii de operare în funcţie de modificările relevante în funcţionarea organizaţiei şi a elementelor SMM;
 • revizuiesc periodic, cel puţin o dată pe an, cerinţele operaţionale în vigoare şi planifica noi cerinţe

operaţionale în funcţie de noile aspecte semnificative de mediu.

8.4 Salariaţii Societatii au obligaţia de a pune în aplicare prevederile din proceduri stabilite la nivelul organizaţiei.

8.5 În cazul in care, prin natura activităţilor aplicarea în totalitate sau părţi ale procedurilor nu poate fi realizată salariaţii comunică Managerului SMI observaţiile identificate. Managerul SMI analizează aceste observaţii şi stabileşte noi criterii de operare aplicabile pentru aceste situaţii particulare.

8.6 În cazul în care, prin specificul unor operaţii/activităţi sau particularităţi ale amplasamentului este necesară detalierea unor procese/sub-procese descrise in proceduri sau criterii de operare, Managerul SMI poate stabili proceduri/instrucţiuni de lucru care să detalieze aceste procese.

8.7       Conducătorii compartimentelor au responsabilitatea implementării şi instruirii personalului din

subordine privind aplicarea procedurilor şi a criteriilor operaţionale, în aria lor de competenţă. În cazul în

care aceste documente şi criterii vizează furnizorii de bunuri utilizate în cadrul Societatii sau

contractanţii care îşi desfăşoară activitatea pe amplasamentele sau în numele organizaţiei, responsabilităţile

cunducătorilor compartimentelor se extind cu aceste prevederi.

8.8 În cadrul Societatii următoarele activităţi sunt supuse controlului operaţional:

 1. marketingul şi vânzările;
 • suportul tehnic;
 • transportul materialelor, produselor şi deşeurilor;
 • asamblarea şi service pentru sisteme de calcul
 • manipularea şi depozitarea componentelor sistemelor de calcul şi produselor;
 • achiziţia de diverse echipamente etc.
 • manipularea şi depozitarea deseurilor

8.9. Modificări şi revizii ale prezentei proceduri

Orice modificare sau completare în conţinutul acestei proceduri se face numai de către Managerul SMI. Orice modificare (fraza, paragraf) în conţinutul acestei proceduri se face în conformitate cu prevederile P.S. – 01 „Procedură de sistem privind elaborarea procedurilor”.

 • Responsabilități și răspunderi în derularea activității
Nr. ctrStructura functionala Postul/actiunea/operatiuneaResponsabil sistem management calitate si mediuManager SMIDirector GeneralCompartimente din Societate
1Elaborarea ProceduriiE   
2Verificarea Proceduri V  
3Aplicarea ProceduriiApAp Ap
4Aprobarea Procedurii  A 
5Arhivarea ProceduriiAh   
6Identificarea necesarului de proceduri operationale, numirea echipelor tehnice pentru elaborarea acestor   documente, analizarea și aprobarea criteriilor de   operare   Ap Ap

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr.DenumireaElaboratAprobăNr.Difuzare ArhivareAlte
crt.anexeiExemplareLoc  Perioadăelemente
     
0123456 78
1.ProcesReprezentantulDG1      
 verbalmanagementului        
 controlpentru SMI        
 operațional         
 SMI         
2.MatriceResponsabilDG1      
 controlsistemul de        
 operationalmanagement al        
  calității și        
  mediului.        

11. Cuprins

Nr Ctr.Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizatePagina
 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei2
 Situtiile editiilor si reviziilor2
 Lista pers la care se difuzeaza editia2
 Scopul procedurii2
 Domeniul de aplicare2
 Documentele de referinta3
 Definitii, abrevieri si termeni utilizati3
 Descrierea procedurii4
 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii6
 Anexe, inregistrari, arhiva6
 Cuprins7