P.S. nr. 24 Prezenta


PROCEDURA DE SISTEM

Privind Prezența salariaților 

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

COD: P.S. – 24

Ediţia I

Revizia 0

Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
2AvizatCarmen SerbanDirector Economic  
3AvizatClaudia BalasaSef Serviciu Resurse Umane  
4AvizatSingrid Conbolant Compartiment Juridic  
5Avizat  Tiu AlexandruDirector Tehnic  
6AvizatPetre IrinelDirector Salubrizare    
7  Aprobat  Andrei FecioruDirector General  
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul procedurii

Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
1Evidenta/ ArhivareSecretariat Tehnic CM SCIM/Responsabil SCIM……………..   
2AplicareDirector General AdjunctDirector General Adjunct   
3AplicareDirectia EconomicaDirector Economic   
4AplicareDirectia TehnicaDirector Tehnic   
5AplicareDirectia SalubrizareDirector  Salubrizare   
6AplicareCompartimentul Juridic, Legalitate Acte Compartiment   
7  Aplicare  Serviciul Resurse UmaneSef Serviciu   

4. Scop

Reglementează înregistrarea și evidența prezenței, definește documente de înregistrare specifice și de evidență internă pentru fiecare salariat, pe structuri și pe ansamblu societate, la un moment dat și în istoric, inclusiv situații care afectează timpul normal de lucru și responsabilități de aplicare.

5. Domeniul de aplicare                                        

Pentrutoate structurile și toți salariații indiferent de funcție și durata contractului individual de muncă.

6.  Documente de referinţă

 • Ordin nr. 600 /2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităţilor publice
 • Legea nr.53/24.01.2003 (**republicată**)(*actualizată*) – Codul muncii
 • Regulamentul Intern al Companiei
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Companiei.;
 • Codul Etic și de Integritate al Companiei.;

6.1 Legislație internațională

 • Standardul internațional ISO 9001:2015

6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale societăţii

6.2.1. Documente de înregistrare și evidență a Prezenței

Principalele documente sunt:

 • Condica de prezență –  serveşte ca document obligatoriu în care angajatul semnează la începutul şi sfârşitul programului consemnarea orelor lucrate, concedii de odihnă, concedii boală, accidente în muncă, maternitate, învoiri, concediu fără salariu, absenţe nemotivate;
 • Documente specifice
 • Evidențe interne

7.Definiţii, abrevieri şi termeni utilizaţi

7.1. Definiţii

Nr. crt.TermenulDefiniţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul;
1.Procedură de sistemProcedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul structurii organizatorice din cadrul S.5 S.A., valabilă pentru toate entitățile componente ale acesteia;
2.Procedură operaţionalăProcedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul direcțiilor și serviciilor din cadrul S.5 S.A.;
3.AbreviereaForma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată şi difuzată.
  4.ÎnvoireSituația în care timpul normal de lucru este afectat – fracțiune din ziua de muncă sau zi/zile- din inițiativa salariatului,  cu acordul societății.
     

7.2. Abrevieri

Nr. crt.Termenul abreviat
1.PS*Procedura de sistem
2.S5 SASalubrizare sector 5 S.A.
3.E.Elaborare
4.V.Verificare
5.A.Aprobare
6.Ap.Aplicare
7.Ah.Arhivare

7.3. Abrevieri/Indicative ale componentelor structurale din cadrul S.5 S.A.

Nr. crt.Abrevierea/Indicativul/ Codul care se alocă POTermenul abreviat
1.DEDirectia Economica
2.DSDirectia Salubrizare
3.DTDirectia Tehnica
4.RUServiciul Resurse Umane
5.BGCBirou Guvernanță Corporativă
6.CAConsiliul de Administratie
7.AGAAdunarea Generala a Actionarilor

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități

INVOIRI / concedii fara PLATA / DELEGATIi/ ALTE SITUATII CE AFECTEAZA PREZENTA

Generic, prin ÎNVOIRE se definește situația în care timpul normal de lucru este afectat – fracțiune din ziua de muncă sau zi/zile- din inițiativa salariatului,  cu acordul societății.

 • învoirile, indiferent de natura lor, sunt situații de absențe aprobate și motivate.
 • concediile fără plată sunt în esența lor învoiri, cu durate mai mari de 2 zile lucrătoare.
 • Învoirile și concediile fără plată creează – de obicei – perturbații în  activitatea structurii unde se produc și în vecinătățile de colaborare.
 • Efectul economic negativ trebuie limitat prin solicitarea/acordarea în condiții de acord prealabil, pe baza de solicitări justificate și documente scrise, cu stabilire înlocuitor.
 • Perturbarea activității prin învoiri repetate în interes personal, nemotivate temeinic, conduce la luarea măsurilor disciplinare.

8.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate

ÎNVOIRI / concedii fĂrĂ PLATĂ / DELEGAȚIi/ ALTE SITUAȚII CE AFECTEAZĂ PREZENȚA

8.2.1.Clasificarea învoirilor

       Criteriul duratei timpului de lucru afectat și criteriul financiar

 • învoiri în interes personal
 • învoiri în situații/ condiții prevăzute de legi speciale și reglementări CIM
 • învoiri cu recuperare din concediul de odihnă
 • învoiri în interes de serviciu
 • concedii fără plată

Criteriul solicitarii: anticipată, ocazională sau ulterioară – în situații extreme, când salariatul se află în imposibilitatea de a anunța absența.

8.2.2. Delegații

 • Înregistrarea timpului de lucru  se aplică și pentru perioada  desfășurării delegației.
 • Delegațiile se întocmesc nominal, punctual, pe perioada determinată – zile, lunar/ trimestrial.
 • Deplasările se înregistrează la structura sau la RU, funcție de angajare costuri.
 • Ordinul de deplasare (delegația), valabilă la zi, permite titularului acces în/din societate în condițiile motivate de exercitarea sarcinilor de serviciu, inclusiv deplasări curente ex. bancă, procurări etc.
 • Restricții: Delegațiile se efectuează numai pentru interesele societății.

8.2.3.Alte situații

    Concediu de odihnă

 • Zile libere plătite care nu se includ în concediul de odihnă –  evenimente familiale conform Regulament Intern
 • Concediile pentru formare profesională.

   Suspendare Contract Individual de Muncă – de drept

 • Concediu medical:  * de maternitate  * pentru incapacitate temporară de muncă  * carantină.
 • Exercitarea unei funcții – autoritate executivă/legislativă/judecatorească – pe durată mandat.
 • Îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat.
 • Fortă majoră.
 • Arest preventiv în condițiile Codului de Procedură Penală.
 • Alte cazuri expres prevăzute de lege.

Suspendare Contract Individual de Muncă –din inițiativa salariatului

 • Concediu pentru creștere copil  până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.
 • Concediu îngrijire copil bolnav până la 7 ani sau până la 18 ani-handicap afecțiuni intercurente.
 • Concediu paternal.
 • Concediu pentru formare profesională cu plată sau fără plată.
 • Exercitarea unor functii elective – organisme profesionale- pe durata mandatului.
 • Participare la greva
 • Absente nemotivate.

Suspendare Contract Individual de Munca – din initiativa angajatorului.

 • Plângere penală a angajatorului împotriva salariatului, trimitere în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

8.3. Circuitul Documentelor

Documentele specifice, competențele de aprobare/ avizare și circuitul lor sunt prezentate prin Anexa

Se admit ca acte justificative pentru acordarea drepturilor ce decurg prin efectul lor, cu înregistrarea informațiilor și existența tuturor vizelor, avizelor și aprobărilor.

8.4. Resurse necesare

Resurse materiale

 • Birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, reţea, imprimantă, posibilităţi de stocare a informaţiilor etc.

Resurse umane

 • Structura funcțională şi/sau persoana/persoanele din cadrul Companiei care sunt implicate, prin atribuţiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activităţii procedurate.

Resurse financiare

 • Are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcţionare ( acoperirea contravalorii serviciilor de întreţinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectivă etc.), dar şi a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activităţi.

8.5. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

RESPONSABILITĂȚI

Salariați

 • Să solicite învoirileanticipat; solicitările ulterioare se acceptă justificat în situații deosebite (ex. deces, nuntă, accident, boală, alte situații neprevăzute) și imposibilitatea de a anunța absența.
 • Să solicite aprobare anticipat – prin cerere personală, documente specifice și, după caz, documente în susținere – în orice situație ce afectează prezența la lucru.
 • Să anunțe operativ concediile medicale; depunerea certificatelor medicale se face obligatoriu până în data de 3 luna curentă – pentru luna anterioară.
 • Să părăsească societatea cu documente corect întocmite, aprobate și certificate.

Idem la intrarea în societate, dacă nu se respectă orele de intrare în program.

 • Să depună la intrare biletul de voie – fracțiune zi sau în sistemul definit biletul de voie  / cererea personală/ alte documente specifice pentru zi/zile întregi.
 • Să anunțe șeful direct la plecare și întoarcere.
 • Să anunțe prelungirea învoirii cu un alt bilet/ alt document înainte de expirarea învoirii initiale; să anunțe, dacă este cazul, decalarea perioadei aprobate inițial, în baza unui certificat medical.

 Conducători

 • Organizează și asigură (documente specifice și documente de evidență) evidența prezenței/ orelor de muncă pentru fiecare salariat și prezintă controlului abilitat aceasta evidență, la solicitare.
 • Exercită, conform nivelului ierarhic, competențele de avizare/ aprobare
 • Transmit documentele aprobate pentru operare.
  • bilete de voie se predau la intrare – fracțiuni de zi de lucru și RU –  1 – 2 zile lunar.
  • cererile personale și alte documente specifice ex. certificate medicale, note plecare concediu odihnă,  etc. – se transmit la RU
  • delegații – evidență și înregistrare conform procedurii.
 • Verifică și corectează Condica de Prezență, ca act justificativ și bază de calcul a drepturilor salariale – confirmare sef structura.

În situațiile în care se operează corecții față de informațiile înregistrate, documentul se transmite la RU pentru verificare conformitate cu documente specifice.

 • Analizează  motivele de învoire invocate sau alte situții, în scopul întăririi disciplinei.
 • Dispun măsuri pentru a nu se tolera cazuri de indisciplină.
 • Răspund direct în fața conducerii pentru neconformitățile constatate și nesoluționate.

Control Secretariat

 • Supraveghează accesul și utilizarea de către salariați a Condicii de Prezență
 • Colectează/ înregistrează documentele specifice de ieșire/intrare și le predă zilnic la RU pentru operare – delegațiile nu se colectează, se verifică.

Serviciul R.U.

 • Urmărește modul de aplicare a sistemului de evidență a prezenței stabilit de procedură și prezintă controalelor abilitate evidența orelor de muncă prestate de salariați, la solicitări .

8.6. Valorificarea rezultatelor activității

 • Toate structurile aplică sistemul de înregistrare și evidență prezență definit, descentralizat prin condica de prezență.
 • Responsabilitatea conformității datelor înregistrate cu documentele specifice și realitatea revine  șefului structurii.
 • La înregistrările din condica de prezență se respectă codificările stabilite – pe cauze – pentru abaterile de la timpul normal de lucru.
 • Absențele de la serviciu, nejustificate cu documente,  se înregistrează ca absențe nemotivate.
 • Întârzierile se înregistrează ca absențe nemotivate cu timpul aferent rotunjit pe fracțiuni de 1/2 ora și se rețin din salariu cu timpul aferent; când aceste situații devin frecvente și perturbă activitatea se tratează ca abateri disciplinare și se sancționează disciplinar.

9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. crt.Structura funcțională (postul)/acţiunea (operaţiunea)Serviciul Resurse UmaneComisia de MonitorizareDirector General  Direcțiile din cadrul Salubrizare  sector 5 S.A.
01234 
1.a. Elaborarea proceduriiE   
2.b. Verificarea procedurii V  
3.c. Aplicarea procedurii  ApAp
4.d. Aprobarea procedurii   A 
5.e. Arhivarea procedurii Ah   

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. crt.Denumirea anexeiElaboratAprobăNr. ExemplareDifuzareArhivareAlte elemente
LocPerioadă
012345678
1. Proces verbal de diseminare si instruire a persoanelor din subordinea persoanelor din lista de difuzare.Inspector Mediu juristDirector General1 Direcțiile din cadrul Salubrizare Sector 5   

11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii formalizateDenumirea componentei din cadrul procedurii formalizatePagina
 Coperta1
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii2
2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii2
3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii2
4.Scopul procedurii3
5.Domeniul de aplicare a procedurii3
6.Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate3
7.Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională3
8.Descrierea procedurii formalizate4
9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii8
10.Anexe, înregistrări, arhivări8
11.Cuprins9

Anexa 1

Proces verbal de diseminare si instruire a persoanelor din subordinea persoanelor din lista de difuzare

Direcția

………………………………………………………………………………………………………………………………….

NUME PRENUMEDiseminare si instruire – data-Semnatura persoana aplicanta
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Persoana care a efectuat diseminarea si instruirea

Nume si prenume

…………………………………………………………………….

Semnatura

…………………………………………………………………….

Data

……………………………………………..

Nota:

Se vor adauga rubrici in tabel in fuctie de numarul persoanelor carora li se adreseaza procedura.