P.S. nr. 29 Controlul Produselor si Serviciilor Neconforme


PROCEDURĂ DE SISTEM

PRIVIND CONTROLUL PRODUSELOR

SI SERVICIILOR NECONFORME

COD: P.S. – 29

Ediţia I

Revizia 0

Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
2AvizatSingrid CanbolantCompartiment Juridic  
3AprobatAndrei FecioruDirector General  
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul procedurii

Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
 1AplicareDirector General AdjunctDirector General Adjunct   
2AplicareDirectia TehnicaDirector Tehnic   
3AplicareDirectia SalubrizareDirector  Salubrizare   
4  Aplicare  Specialist managementul deseurilorSpecialist managementul deseurilor   

4. Scopul procedurii

Procedura defineşte regulile care asigură identificarea şi ţinerea sub control a produselor care nu corespund specificaţiilor.

Procedura defineşte regulile care asigure identificarea, izolarea şi ţinerea sub control precum şi modul de tratare a produselor neconforme.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică proceselor Societatii pentru identificarea, documentarea, evaluarea şi ţinerea sub control a produselor neconforme.

 • Documente de referinţă

6.1. SR EN ISO 9001/ 2015, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

6.2. SR EN ISO 9000/ 2015: Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

6.3. SR EN ISO 9004/ 2010: Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor.

6.4.    SR EN ISO 14001: 2015, Sisteme de management de  mediu.  Cerinţe. şi ghid de utilizare.

6.5. SR EN ISO 14004: 2016, Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii şi tehnici de aplicare.

 • Definiţii, abrevieri şi termeni utilizaţi
 • Definiţii
Nr.TermenulDefiniţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
   
    
1.ConformitateSatisfacerea unei cerințe. 
    
2.NeconformitateNesatisfacerea unei cerințe 
   
  Nesatisfacerea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată
  sau   specificată.   Deosebirea   dintre   termeniidefect  şi
3.Defectneconformitate  este  importantă  atât  timp  cât  are  conotaţii
  legale. În consecinţă termenul defect trebuie folosit cu multă
  precauţie. 
4.CorecțieAcțiune întreprinsă pentru a elimina neconformitatea. 
   
  Nivel al impactului de mediu real sau potenţial care este stabilit
5.Nivel semnificativprin cumularea notelor acordate în funcţie de criterii de
  importantă. 
   
  Informaţia şi suportul ei (electonice sau pe suport hârtie etc ).
6.Informație documentatăSunt considerate informaţii documentate: procedurile,
formularele, manualele, diverse alte înregsitrari pe suport de
  
  hârtie sau electronic. 
  Informaţia şi suportul ei (electronice sau pe suport hârtie etc ).
7.Informație documentatăSunt considerate informaţii documentate: procedurile,
formularele, manualele, diverse alte înregistrări pe suport de
  
  hârtie sau electronic. 
    
Nr. ctrABREVIEREATERMENUL ABREVIAT
1.SocietateaSalubrizare Sector 5 S.A.
2.DGDirector General
3.PSProcedura de sistem
4.SMCSistemul de management al calitatii
5.SMMSistemul de management al mediului
6.SMISistemul integrat al calitatii si mediului
7.EElaborare
8.VVerificare
9.AAprobare
10.ApAplicare
11.AhArhivare
12.NNorma
13.TDTipul Documentului (original sal copie)
14.PProcedura
15.AnAnalizarea
16CCoordonarea
17CoCompletarea

8. Descrierea procedurii

8.1. Identificarea neconformităţilor produselor

8.1.1.    Neconformităţile pot fi identificate în următoarele situaţii:

 1. la recepţia produselor achiziţionate;
 2. pe fluxul de realizare şi montaj a produselor;
 3. la verificarea produselor;
 4. cu ocazia realizării auditurilor interne / externe;
 5. la contractare/ livrare/ postlivrare;

8.1.2.   Produsul/serviciul este controlat la recepţie de către persoanele responsabile de aceste activităţi. Produsul/serviciul neconform cu cerinţele este identificat, analizat şi tratat în mod corespunzător prin întreprinderea de corecţii şi acţiuni corective.

Personalul care desfăşoară activităţi de execuţie şi montaj/ridicare a produselor are autoritatea şi responsabilitatea de a asigura detectarea şi tratarea în timp util a neconformităţilor.

8.1.3. În situaţiile în care Responsabilul cu achiziţiile identifică o neconformitate la aprovizionarea unui produs se va consemna acest lucru în documentele de recepţie. Se vor întreprinde imediat măsurile pentru identificarea produselor neconforme, informarea furnizorului şi remedierea neconformităţilor. Responsabilul cu achiziţiile va desfăşura toate investigaţiile necesare pentru identificarea cauzei neconformităţii şi va întreprinde urgent corecţii sau acţiuni corective necesare remedierii.

8.1.4. Produsele neconforme aprovizionate de la furnizori sunt identificate şi izolate de restul produselor conforme şi sunt luate măsuri pentru prevenirea utilizării.

8.2. Atunci când la recepţia produselor/ serviciilor se constată neconformităţi ale produselor, dacă este posibil, acestea vor fi returnate fără a mai intra în gestiunea Societatii

8.3.      Identificarea, analizarea şi tratarea neconformităţilor produselor/serviciilor

8.3.1. Produsul care nu satisface una din condiţiile specificate pentru a fi admis se consideră produs/ serviciu neconform şi se identifica imediat corespunzător, după caz de către persoana care a identificat neconformitatea.

8.3.2. Neconformităţile produselor/ serviciilor care se pot rezolva pe loc de executant nu se înregistrează în Raport de neconformitate. În acest registru se înregistrează numai neconformităţile produselor/ serviciilor care nu pot fi remediate de executant imediat şi necesită aplicare unor soluţii ulterioare pentru remediere.

8.3.3. Neconformităţile identificate pot fi tratate astfel:

 • dacă este cazul, atunci când neconformitatea nu este repetitiva se acţionează printr-o corecţie pentru eliminarea efectului neconformităţii.
 • atunci când neconformitatea este repetitiva se acţionează printr-o acţiune corectiva pentru eliminarea cauzei neconformităţii.

8.3.4. Dispoziţia cu privire la neconformitatea unui produs poate constă în:

 • rebutare;
 • reprelucrare.

8.3.5. În situaţia în care neconformitatea poate fi remediata, Responsabilul cu execuţia va întreprinde măsurile necesare pentru rezolvarea acesteia. Produsul/serviciul va fi reinspectat pentru se demonstra eficacitatea acţiunii de remediere şi conformitatea cu cerinţele.

8.3.6.  Atunci  când  neconformitatea  este  identificată,  de  către  client,  după  livrarea 

produsului/fumizarea serviciului, Societatea va întreprinde măsurile necesare pentru remedierea neconformităţii şi pentru evaluarea eficacităţii măsurilor de remediere conform procedurii, Tratarea reclamaţiilor.

8.3.7. Înregistrările privind neconformităţile, acţiunile corective întreprinse pentru remedierea neconformităţilor se păstrează în arhiva organizaţiei pe o perioadă de 5 ani.

8.4. Abordarea ca proces a controlului neconformităţilor produselor/serviciilor:

Denumire procesControlul produselor şi serviciilor neconforme 
Indicatori de performanţăCosturile  neconformităţilor  datorate  tratării  necorespunzătoare  a 
  produselor/ serviciilor neconforme 
Proprietar de procesManager  SMI 
IntrăriCerinţe de inspecţie a produselor / serviciilor 
  Specificaţiile produselor / serviciilor 
IeşiriRegistrul de neconformităţi 
Proces din amonteProcese referitoare la relaţia cu clienţii şi partenerii organizaţiei 
  Inspectarea produselor/ serviciilor 
Furnizor de procesDirector Tehnic 
  Programe de acţiuni corective. 
Proces din avalReinspectarea produselor/ serviciilor. 
  Procese referitoare la relaţia cu clienţii. 
Client internManager al sistemului de management integrat 
  Managementul organizaţiei. 
Client externClienţii organizaţiei. 
 • Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Nr. ctrStructura functionala (Postul/actiunea Operatiunea)Responsabil Sistemul de Management al Calitatii si mediuluiManager SMIResponsabili Tehnici si AprovizionzreDirector GeneralCompartimentele Din cadrul Societatii
1.Elaborarea proceduriiE    
2.Verificarea procedurii V   
3.Aplicarea proceduriiApAp  Ap
4.Aprobarea procedurii   A 
5.Arhivarea proceduriiAh    
6.Analizarea anuala a neconformitatii       
7.Coordonarea implementarii corectiilor si masurilor corective pt eliminarea cauzelor neconformitatii produselor     C   
8.Completarea Rapoartelor de neconformitate și a Registrului de neconformități, în cazul identificarii neconformitatilor la inspectia produselor / serviciilor        Co  
    10. Anexe, înregistrări, arhivări                  
                            
 Nr. Denumirea Elaborat Aprobă  Nr.   DifuzareArhivare Alte
                
 crt. anexei   Exemplare   Loc Perioadă elemente
                 
                      
                            
 0  1 2  3 4  5    6  7  8  
                           
 1.  Registru de Manager Director  1 DG             
     neconformități SMI General                   
                           
 2.  Raport de Manager Director  1 DG             
     neconformități SMI General                   
     pentru                         
     procese                         
11. Cuprins        
         
Numărul        
componentei        
în cadrulDenumirea componentei din cadrul procedurii formalizatePagina 
procedurii        
formalizate        
 Coperta    1 
    
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea2 
ediţiei/reviziei     
       
     
2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii 2 
    
3.Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din2 
 cadrul procedurii      
        
4.Scopul procedurii    2 
       
5.Domeniul de aplicare   2 
     
6.Documentele de referinţă 3 
     
7.Definiţii, abrevieri și termeni utilizaţi 3 
       
8.Descrierea procedurii   4 
    
9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii6 
     
10.Anexe, înregistrări, arhivări 7 
        
11.Cuprins    7