P.S. nr. 34 Monitorizarea si Masurarea Proceselor


PROCEDURĂ DE SISTEM

PRIVIND MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PROCESELOR

COD: P.S. – 34

Ediţia I

AVIZAT

Comp. Juridic

Canbolant Singrid                                                                            INTOCMIT

                                                                                                      Insp. Mediu Jurist

                                                                                                      Camelia Teodorescu

 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei
Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
2AvizatSingrid CanbolantCompartiment Juridic  
3AprobatAndrei FecioruDirector General  
 • Evidenta modificari procedura
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I                                                –                                                 –

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul procedurii

Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
 1AplicareDirector General AdjunctDirector General Adjunct   
2AplicareDirectia TehnicaDirector Tehnic   
3AplicareDirectia SalubrizareDirector  Salubrizare   
4  Aplicare  Specialist managementul deseurilorSpecialist managementul deseurilor   
 • Scop

Prezenta procedură stabileşte metodologia de realizare şi ținere sub control a tuturor proceselor SMI.

 • Domeniu de aplicare

Procedura se aplică de către toți responsabilii/proprietarii de procese.

 • Documente de referinţă

6.1.         SR EN ISO 9001:2015, Sistemele de management al calităţii. Cerinţe.

6.2.         SR EN ISO 9000:2015, Sistemele de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

6.3.       SR EN ISO 9004:2010, Sisteme de management al calităţii.

6.4.         SR EN ISO 14001: 2015, Sisteme de management de mediu. Cerinţe. şi ghid de utilizare.

 • Definiții, abrevieri și termeni utilizați

7.1.        Definiții

Nr.TermenulDefiniţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul;
crt.
  
   
1.ProcesAnsamblu  de  activităţi  corelate  sau  în  interacţiune,  care
  transformă elemente de intrare în elemente de ieşire.
2.ConformitateÎndeplinirea unei cerinţe.
   
3.NeconformitateNeîndeplinirea unei cerinţe.
   
4.ObiectivScop/ţinta propusă a fi atinsă
   
5.IndicatorParametru prin care se monitorizează procesul
   
6.Informaţie documentatăInformaţia şi suportul ei (electonice sau pe suport hârtie etc ).
  Sunt   considerate   informaţii   documentate:   procedurile,
  formularele, manualele, diverse alte înregsitrari pe suport de
  hârtie sau electronic.
   

7.2. Abrevieri

Nr. crt.Abrevierea Termenul abreviat  
     
1.S 5 S.A. Salubrizare Sector 5 S.A.  
     
     
     
2.DGDirector General  
     
3.SMCSistemul de management al calitatii  
     
4.SMMSistemul  de management al mediului  
     
5.SMISistemulde management integrat al calitatii si mediului 
      
6.Manager SMIManageral   sistemului  de  managementintegrat  (alcalitatii  si
mediului)   
     
     
7.PProcedura  
      
8.NNorma   
     
9.TDTipul documentului (original sau copie)  
     
10.TCNivelul de control aplicat documentului  
   
11.NCNivelul de clasificare aplicat documentului (confidential, uz intern
sau neconfidential)  
    
      
12.SStabilirea   
     
13.PPlanificarea  
     
14.AsAsigurarea  
     
15.AnAnalizarea  
     
16.ÎnÎntocmește  
      
 • Descrierea procedurii

Conducerea S 5 S.A. determină:

– ce necesită să fie monitorizat şi măsurat,

– metodele de monitorizare, măsurare, analizare şi evaluare necesare pentru a se asigura rezultate valide,

– când trebuie efectuate monitorizarea şi măsurarea,

– când trebuie analizate şi evaluate rezultatele monitorizării şi măsurării.

Conducerea S 5 S.A. evaluează performanța şi eficacitatea sistemului de management al calităţii. Conducerea S 5 S.A. păstrează informaţii documentate adecvate ca dovadă a rezultatelor.

Analiză şi evaluare

Conducerea S 5 S.A. analizează şi evaluează date şi informaţii provenite din monitorizare şi măsurare.

Rezultatele analizei sunt utilizate pentru a evalua:

 • conformitatea produselor/serviciilor,
 • gradul de satisfacţie a clientului,
 • performanţa şi eficacitatea sistemului de management al calităţii şi mediului,
 • dacă planificarea a fost implementată în mod eficace,
 • eficacitatea acţiunilor întreprinse pentru a trata riscurile şi oportunităţile,
 • performanţa furnizorilor externi
 • necesitatea de îmbunătăţire pentru sistemul de management al calităţii

Metodele de analizare a datelor pot include tehnici statistice.

Identificare şi trasabilitate

Conducerea S 5 S.A. utilizează mijloace adecvate pentru identificarea elementelor de ieşire, atunci când este necesar să se asigure conformitatea serviciilor.

Conducerea S 5 S.A. identifică stadiul elementelor de ieşire, referitor la cerinţele de monitorizare şi măsurare, pe tot parcursul furnizării de servicii.

Conducerea societatii controlează identificarea unică a elementelor de ieşire atunci când trasabilitatea este o cerinţă şi păstrează informaţii documentate necesare pentru a asigura trasabilitatea.

Evaluarea conformării

Conducerea stabileşte, implementează şi menţine procesele necesare pentru a evalua îndeplinirea obligaţiilor sale de conformare. Conducerea:

 • determină frecvenţa cu care va fi evaluată conformarea;
 • evaluează conformarea şi ia măsuri dacă este necesar;
 • menţine cunoaşterea şi înţelegerea stadiului său de conformare.

8.1 Generalități

8.1.1 Pentru evaluarea performanţelor proceselor SMI, în cadrul S 5 S.A. se aplică metode specifice de măsurare şi monitorizare pentru fiecare proces în parte.

8.1.2 Cu ajutorul acestor metode se demonstrează că procesele SMI realizează rezultatele planificate şi se pot propune acţiuni de îmbunătăţire a acestora.

8.1.3 În cadrul activităţilor de măsurare se au în vedere:

 • rezultatele planificate;
 • eficiența personalului;
 • reducerea pierderilor;
 • repartizarea şi reducerea costurilor.

8.1.4 Atunci când nu se obţin rezultatele planificate, conducerea executivă, din analiza datelor, ia decizii privind aplicarea de corecţii şi acţiuni corective, după cum este cazul, pentru a se asigura conformitatea procesului/produsului.

8.2 Identificarea proceselor

8.2.1 Identificarea proceselor se face de către Managerul SMI.

8.2.2 Managerul SMI nominalizează responsabilii/proprietarii de procese pentru procesele SMI identificate.

8.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor

8.3.1 Fiecare responsabil/proprietar de proces identifică activităţile componente ale procesului de care răspunde şi stabileşte, în colaborare cu Managerul SMI, obiectivele şi indicatorii de proces aferenţi proceselor de care răspunde.

8.3.2 Fiecare responsabil/proprietar de proces identifică resursele necesare fiecărui proces (materiale, umane, informaţionale, financiare) şi le prezintă spre aprobare DG.

8.3.3 Monitorizarea şi măsurarea obiectivelor sunt efectuate de către responsabilii/proprietarii de procese şi ţinute sub control pe baza formularului ,,Matricea de monitorizare a proceselor”.

8.3.4 Monitorizarea şi măsurarea se fac prin culegerea datelor la intervalele stabilite, analiza, prelucrarea şi raportarea către Managerul SMI, cu privire la tendinţele proceselor SMI.

8.4 Acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă

8.4.1 În baza rezultatelor acţiunilor de monitorizare şi măsurare sunt stabilite atunci când este cazul acţiuni corective/preventive/de îmbunătăţire a desfăşurării procesului.

8.4.2 Acţiunile sunt stabilite de către responsabilul/ proprietarul de proces, sunt documentate şi au drept scop îmbunătăţirea performanţelor procesului.

 • Responsabilități și răspunderi în derularea activității
Nr ctrStructura functionala Postul/actiunea (operatiunea)Responsabil sistem De management Calitatii si mediuluiManager SMIDirector GeneralCompartimentele din Societate 
012345 
 Elaborarea proceduriiE    
 Verificarea procedurii V   
 Aplicarea procedurii Ap Ap 
 Aprobarea procedurii  A  
 Arhivarea proceduriiAh    
 Delegarea Managerului  sistemului de manag al calitatii responsabilitatea si autoritatea privind stabilirea implem, si mentinerea proceselor SMI C   
 Asigurarea proceselor SMI succesiunea si interactiunea dentre ele in cadrul SMI din Societate  As  
 Identificarea proceselor SMI succesiunea si interactiunea dintre ele in cadrul SMI din S5 S.A. S   
 Stabileste responsabilii/proprietarii de processe S   
 Se asigura ca procesele SMI identificate se regasesc in Diagrama Proceselor pe care o intocmeste As   
 Stabileste pentru fiecare proces SMI identificat obiective cuantificabile indicatorii de proces si subprocesele/ activitatile necesare pt a asigura atingerea obiectivelor S   
 Analizeaza performantele proceselor SMI pe baza rapoartelor intocmite de catre responsabilii/ proprietarii de procese An   
 Intocmeste rapoarte privind caracteristicile si tendintele proceselor pt analiza efectuata de catre management sal la solicitarea DG si propune dupa caz actiuni corective, preventive, masuri de imbunatatire In   
 Urmareste stadiul monitorizarii proceselor SMI de catre responsabilii de processe si monitorizeaza/ masoara indicatorii de performanta pentru procesele SMI An   
        10. Anexe, înregistrări, arhivări           
                   
Nr. DenumireaElaboratAprobă Nr. Difuzare ArhivareAlte   
crt. anexei  Exemplare  LocPerioadăelemente   
            
0 1 23 4 5 67 8   
1. Diagrama               
   proceselor               
2. Matricea                
   proceselor               
  11. Cuprins                
                 
 Numărul               
 componentei               
 în cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pagina 
 procedurii               
 formalizate               
   Coperta             
 1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea1  
 ediţiei/reviziei            
                
 2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii   1  
 3.Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din1  
   cadrul procedurii          
 4.Scopul procedurii       1  
 5.Domeniul de aplicare       2  
 6.Documentele de referinţă       3  
 7.Definiţii, abrevieri și termeni utilizaţi     3  
 8.Descrierea procedurii       4  
 9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  6  
 10.Anexe, înregistrări, arhivări     8  
 11.Cuprins          8