Standardul 2 Atributii, Functii, Sarcini


PROCEDURĂ DE SISTEM PENTRU IMPLEMENTAREA

STANDARDULUI 2 – ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI

Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
2AvizatSingrid CanbolantCompartiment Juridic  
3AprobatAndrei FecioruDirector General  
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul procedurii

Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
 1AplicareDirector General AdjunctDirector General Adjunct   
2AplicareDirectia TehnicaDirector Tehnic   
3AplicareDirectia SalubrizareDirector  Salubrizare   
4  Aplicare  Specialist managementul deseurilorSpecialist managementul deseurilor   

4. Scopul procedurii de sistem

4.1. Stabileşte modul de derulare a procesului privind implementarea şi dezvoltarea Standardului 2 – Atribuţii funcţii, sarcini, prin intermediul căruia conducerea Salubrizare Sector 5 S.A. va asigura întocmirea şi actualizarea permanentă a documentelor privind misiunea Societatii, a regulamentelor interne şi a fişelor de post, care sunt comunicate angajaţilor.

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate pentru implementarea Standardului 2 – Atribuţii funcţii, sarcini.

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager îl sprijină în luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

5.1. În implementarea şi dezvoltarea Standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini sunt implicate toate departamentele din cadrul Salubrizare Sector 5 S.A, pentru identificarea tuturor activităţilor derulate în cadrul fiecărei structuri şi cuprinderea activităţilor în Regulamentul de organizare şi funcţionare al companiei, precum şi în fişele de post.

5.2. Principalele activităţi derulate în vederea implementării Standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini sunt următoarele:

 • Stabilirea misiunii Salubrizare Sector 5 S.A. şi aducerea la cunoştinţă întregului personal al societatii;
 • Elaborarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare al Salubrizare Sector 5 S.A.;
 • Elaborarea fişelor de post.

5.3. Direcții furnizoare de date şi/sau care depind de implementarea Standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini:

 • Conducerea Salubrizare Sector 5 S.A.;
 • Comisia de monitorizare;
 • Toate direcțiile din cadrul Salubrizare Sector 5 S.A.;
 • Serviciul Resurse Umane

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

6.1. Reglementări internaţionale

 • Armonizarea legislaţiei naţionale în conformitate cu normele şi procedurile internaţionale în domeniu.

6.2. Legislaţie primară

 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ·         Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare.

6.3. Legislaţie secundară

 • Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Salubrizare Sector 5 S.A.

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Salubrizare Sector 5 S.A.;

Regulamentul de organizare internă a Salubrizare Sector 5 S.A.;

Strategia de dezvoltare a Salubrizare Sector 5 S.A.

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de sistem

7.1. Definiţii ale termenilor

Nr. crt.TermenulDefiniţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1.AtribuţieUn ansamblu de sarcini de acelaşi tip, necesare pentru realizarea unei anumite activităţi sau unei părţi a acesteia, care se execută periodic sau continuu şi care implică cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific
2.FuncţieTotalitatea posturilor care au caracteristici asemănătoare din punctul de vedere al sarcinilor, obiectivelor, competenţelor, responsabilităţilor şi procedurilor
3.SarcinaCea mai mică unitate de muncă individuală şi care reprezintă acţiunea ce trebuie efectuată pentru realizarea unui obiectiv primar asociat acesteia; realizarea unei sarcini fără atribuirea de competenţe adecvate nu este posibilă; atribuirea de sarcini presupune fixarea de responsabilităţi
4.Fişa postuluiDocument care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii, şi care precizează sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post.
5.Procedură de sistemProcedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor din Societate.
6.Ediţie a unei proceduri de systemForma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem aprobată şi difuzată
7.Revizia în cadrul unei ediţiiAcţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii de sistem, acţiuni carea au fost aprobate şi difuzate

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.AbreviereaTermenul abreviat
1.P.S.Procedură de sistem
2SocietateSalubrizare Sector 5 S.A.
3.EElaborare
4.SStabilire
5.AAprobare
6.As.Asigurare
7.Ah.Arhivare
8.I.Întocmire
9.ROFRegulament de Organizare si Functionare
10ROIRegulament de Ordine Interna

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. Generalităţi

Prezenta procedură de sistem stabileşte un set de reguli şi operaţiuni unitare, precum şi responsabilităţi în activitatea de implementare a Standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini.

Atribuţiile, funcţiile, sarcinile fiecărui angajat se stabilesc în concordanţă cu misiunea instituţiei, care stabileşte identitatea instituţiei publice şi legitimitatea existenţei sale în mediul organizaţional public, contribuind la crearea imaginii interne şi externe a instituţiei.

Misiunea Societatii detaliază raporturile dintre management, salariaţi, mediul actual şi viitor şi permite să se înţeleagă motivul existenţei şi rolul fundamental al acesteia, funcţia sa economică şi socială care o diferenţiază de celelalte societăţi.

Etapele necesare stabilirii misiunii Societatiisunt următoarele:

 • analiza misiunilor precedente, a valorilor instituţiei şi verificarea concordanţei lor cu trendurile sectorului de activitate şi cu influenţele mediului economic al societăţii;
 • descrierea valorilor pe care instituţia le recunoaşte, a domeniilor de activitate şi a rolului asumat în cadrul societăţii, urmărindu-se ca cerinţele angajaţilor să fie satisfăcute;
 • informarea întregului personal cu privire la misiunea propusă şi actualizarea acesteia cu eventualele corecţii ce se impun ca urmare a schimbării politicilor Societatii

Personalul Societatii trebuie să cunoască misiunea încredinţată instituţiei şi componenţa structurală din care face parte, rolul fiecăruia în cadrul componenţei structurale, precum şi obiectivul pe care îl are de atins instituţia.

Postul aferent unei funcţii reprezintă suma atribuţiilor stabilite pentru o poziţie din structura Societatii.

Posturile aferente funcţiilor şi repartizarea acestora pe compartimente se stabilesc pe baza:

 • atribuţiilor şi funcţiilor stabilite prin acte normative pentru Societate.;
 • structurii organizatorice aprobate;

Fişa postului aferentă unei funcţii defineşte şi delimitează, în principal, următoarele elemente:

 • contribuţia la realizarea scopurilor, funcţiilor, atribuţiilor şi obiectivelor Societatii.;
 • conţinutul şi rezultatele preconizate ale muncii care va fi prestată;
 • limitele de autoritate aferente exercitării funcţiei;
 • cerinţele şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a ocupa postul respectiv.

Fişa postului reprezintă documentul care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii, şi care precizează sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post.

Structura fişelor de post trebuie stabilită astfel încât să devină un instrument pentru organizarea şi gestionarea întregului personal, util în evaluarea performanţelor şi responsabilizarea angajatului.

Fişa postului cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv.

Obiectivele individuale sunt exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat şi funcţionează postul respectiv. Aceste obiective se realizează prin intermediul sarcinilor, ca urmare a competenţei profesionale, a autonomiei decizionale şi a autorităţii formale de care dispune persoana angajată pe postul respectiv.

Funcţia reprezintă totalitatea posturilor care au caracteristici asemănătoare din punctul de vedere al sarcinilor, obiectivelor, competenţelor, responsabilităţilor şi procedurilor.

Funcţia poate fi:

 • de conducere – caracterizată printr-o sferă largă de responsabilităţi şi competenţe în legătură cu misiunea ce trebuie îndeplinită şi presupune previziunea, organizarea, antrenarea, stimularea şi controlul altor persoane;
 • de execuţie – caracterizată prin obiective individuale limitate, cărora le sunt asociate competenţe şi responsabilităţi mai reduse, iar sarcinile încorporate nu implică luări de decizii asupra activităţii altor persoane.

Sarcina este cea mai mică unitate de muncă individuală şi reprezintă acţiunea ce trebuie efectuată pentru realizarea unui obiectiv primar asociat acesteia; realizarea unei sarcini fără atribuirea de competenţe adecvate nu este posibilă; de asemenea, atribuirea de sarcini presupune fixarea de responsabilităţi.

Competenţa este capacitatea de a lua decizii, în limite definite, pentru realizarea sarcinii.

Responsabilitatea este obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită a cărei neîndeplinire atrage sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică.

Responsabilitatea asociată unui post reprezintă obligaţia morală şi legală ce revine angajatului de a îndeplini obiectivele, la nivelul cerinţelor de calitate şi eficienţă necesare.

Atribuţia reprezintă un ansamblu de sarcini de acelaşi tip, necesare pentru realizarea unei anumite activităţi sau unei părţi a acesteia, care se execută periodic sau continuu şi care implică cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific.

Activitatea constă în totalitatea atribuţiilor de o anumită natură, care determină procese de muncă cu un grad de omogenitate şi similaritate ridicat, cunoştinţele necesare realizării activităţii din domenii limitate, personalul utilizat putând avea astfel o pregătire profesională sensibil unitară.

Activitatea cuprinde atribuţii omogene ce revin compartimentelor instituţiei.

8.2.  Documente utilizate

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate

 • Fişa postului;
 • Actul administrativ prin care se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare;
 • Procedura operaţională privind elaborarea, aprobarea şi difuzarea fişei de post;
 • Procedura operaţională privind elaborarea, aprobarea şi difuzarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Societatii.

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate

 • Procedură operaţională  privind elaborarea, aprobarea şi difuzarea fişei de post;
 • Fişa postului, care prevede atribuţiile aferente postului şi este pusă la dispoziţia persoanei care ocupă postul;
 • Procedură operaţională privind elaborarea, aprobarea şi difuzarea Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al Societatii., care prevede paşii ce trebuie urmaţi în vederea elaborării, aprobării şi difuzării ROF;
 • Actul administrativ prin care se aprobă Regulamentul de organizare şi;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Resursele materiale necesare implementării Standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini sunt: calculatoare personale, birourile, rechizite, etc.

 8.3.2. Resurse umane

Resursele umane necesare implementării Standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini sunt: Comisia de monitorizare, Serviciul Control Intern Managerial și direcția Resurse Umane.

8.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare implementării Standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini sunt stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Societatii.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Pentru implementarea Standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini, Comisia de monitorizare, Serviciul Control Intern Managerialv și Servicul Resurse Umane vor proceda la:

 • Stabilirea şi comunicarea misiunii Societatii întregului personal;
 • Stabilirea structurii funcţionale în vederea îndeplinirii misiunii Societatii, astfel încât să acopere întregul spectru de activităţi şi să distribuie aceste activităţi astfel încât să se evite suprapunerile şi paralelismele;
 • Stabilirea modalităţii de comunicare, către toate persoanele angajate, a prevederilor ROF, în funcţie de modificările legislative;
 • Stabilirea atribuţiilor fiecărui post;
 • Asigurarea continuităţii în realizarea activităţilor;
 • Întocmirea, aprobarea şi comunicarea fişelor de post;
 • Asigurarea flexibilităţii, în cazul diferitelor situaţii, cum ar fi: amplificări în cazul dezvoltării societăţii, reduceri de posturi în cazul restructurării ori comasării unor compartimente.

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Implementarea şi dezvoltarea Standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini presupune derularea următoarelor activităţi:

 • Stabilirea misiunii Societatii.;
 • Stabilirea structurii funcţionale corespunzătoare;
 • Întocmirea fişelor de post;
 • Asigurarea continuităţii activităţii;
 • Îndeplinirea misiunii Societatii.

8.4.3. Verificarea rezultatelor activităţii privind implementarea Standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini

 • Există un sistem prin care sunt aduse la cunoştinţa personalului documentele elaborate/actualizate privind misiunea Societatii, regulamentele interne şi fişele de post.
 • Există un sistem prin care sunt identificate şi inventariate funcţiile considerate ca fiind în mod special expuse la corupţie.
 • Există un sistem prin care sunt stabilite măsuri suficiente şi adecvate pentru a reduce la un nivel acceptabil riscurile asociate funcţiilor sensibile.

8.5. Circuitul documentelor si modul de lucru,responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Fişele de post sunt întocmite de serviciul Resurse Umane, se aprobă de conducerea Societatii şi se comunică persoanei care ocupă postul respectiv.

   DENUMIRE DOCUMENT    ACTIUNEA  RESPONSABIL  TERMEN  RISCURI  INSTRUCTIUNI DE LUCRU
   ETAPA DE REALIZARE A ROF
1Procedură operaţională privind elaborarea, aprobarea şi difuzarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a SocietatiiElaborarea proceduriiServiciul Resurse Umane  Stabilirea modalităţii de elaborare a ROF, în funcţie de modificările legislative
2Regulamentul de organizare şi funcţionare a SocietatiiÎntocmirea RegulamentuluiConducerea Societatii  Regulamentul se întocmește conform legislației în vigoare și a reglementărilor Societatii
   ETAPA DE ELABORARE A FIȘELOR DE POST  
2Procedură operațională privind întocmirea fișelor de postElaborarea proceduriiServiciul Resurse Umane  Stabilirea modalităţii de elaborare a Fișelor de post, în funcţie de modificările legislative
3Fișele de post ale angajațiilor SocietatiiÎntocmirea fișelor de postServiciul Resurse Umane  Fișele de post se întocmesc conform procedurii specifice și a ROF

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Text Box: Nr.
crt.	Departamentul
(postul)/acţiunea
(operaţiunea)	Serviciul Resurse Umane	Direcții 
Societatii.	Director General 	Comisia de monitorizare	Serviciul
Control Intern Managerial
	0	1	2	3		
1.	Intocmirea fisei postului 	I				
2.	Elaborare RO	E				
3.	Stabilirea misiunii Societatii			S		
4.	Aprobare ROI /ROF			A		
5.	Asigurarea continuitatii activitatii si comunicarea misiunii Societatii intregului personal		As			
6.	Elaborare procedură de sistem					E
7.	Verificare procedură de sistem				V	
8.	Aprobare procedură de sistem			A		
9.	Aplicare procedură de sistem			Ap		
10.	Arhivare procedură					Ah

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexăDenumirea anexeiElaboratorAprobăNumăr  de exemplareDifuzareArhivareAlte elemente
LocPerioadă
012345678
1.Fișa PostuluiServiciul Resurse UmaneDirector General2Direcțiile din cadrul Societatii S.A.   
2.Lista persoanelor responsabile cu întocmirea proceduriiServiciul Control Intern ManagerialDirector General1Direcțiile din cadrul Societatii   
3.Lista persoanelor la care se difuzează proceduraServiciul Control Intern ManagerialDirector General1Direcțiile din cadrul Societatii   
11. Cuprins       
        
Numărul       
componentei       
în cadrulDenumirea componentei din cadrul procedurii formalizatePagina
procedurii       
formalizate       
 Coperta    1
   
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea2
ediţiei/reviziei    
      
    
2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii 2
   
3.Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din2
 cadrul procedurii     
       
4.Scopul procedurii    2
      
5.Domeniul de aplicare   2
    
6.Documentele de referinţă 3
    
7.Definiţii, abrevieri și termeni utilizaţi 4
      
8.Descrierea procedurii   5
   
9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii9
    
10.Anexe, înregistrări, arhivări 10
       
11.Cuprins    10
        

Anexa 1

DIRECȚIA………….

                         APROBĂ

                           DIRECTOR GENERAL,

……………………………………………………

FIȘA POSTULUI

 1. Denumirea direcției:
 •  Denumirea postului:

 •  Numele și prenumele salariatului:

 • Se subordonează:
 •  Relații funcționale:
 •  Pregătirea și experiență:
 • Autoritate și libertate organizatorică:

 •  Responsabilități și sarcini:

Responsabilităţile pe linie de securitate si sănătate în muncă și situații de urgență

 • Sancțiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Luat la cunoștință de către ocupantul postului:

Nume și prenume:

Funcția:

Data:

Semnătura: