Standardul 5 Obiective


PROCEDURĂ DE SISTEM PENTRU IMPLEMENTAREA

STANDARDULUI 5 – OBIECTIVE

Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
2AvizatSingrid CanbolantCompartiment Juridic  
3AprobatAndrei FecioruDirector General  
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I
Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
 1AplicareDirector General AdjunctDirector General Adjunct   
2AplicareDirectia TehnicaDirector Tehnic   
3AplicareDirectia SalubrizareDirector  Salubrizare   
4  Aplicare  Specialist managementul deseurilorSpecialist managementul deseurilor   

4. Scopul procedurii de sistem

 4.1. Stabileşte modul de derulare a procesului privind implementarea şi dezvoltarea Standardului 5 – Obiective, prin intermediul căruia conducerea Salubrizare Sector 5 S.A. stabileşte obiectivele generale astfel încât acestea să fie în concordanţă cu misiunea societăţii şi să se refere la realizarea unor servicii publice de calitate, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate.

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate pentru implementarea Standardului 5 – Obiective.

 4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager îl sprijină în luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

5.1. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 5 – Obiective stabileşte activităţile care trebuie realizate în vederea implementării şi dezvoltării acestui standard.

5.2. În implementarea Standardului 5 – Obiective este implicată conducerea societăţii, care stabileşte obiectivele generale ale societăţii, transpunându-le în obiective specifice şi în rezultate aşteptate pentru fiecare activitate care urmează să se desfăşoare în cadrul societăţii.

5.3. Principalele activităţi derulate în vederea implementării Standardului 5 – Obiective sunt următoarele:

 • stabilirea obiectivelor specifice;
 • definirea obiectivelor specifice astfel încât să răspundă pachetului S.M.A.R.T;
 • stabilirea activităţilor individuale;
 • actualizarea/reevaluarea obiectivelor ori de câte ori se constată modificarea ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării obiectivelor, ca urmare a transformării mediului intern şi/sau extern.

5.4. Direcțiile furnizoare de date şi/sau care depind de implementarea Standardului 5 – Obiective sunt:

 • Conducerea Salubrizare Sector 5 S.A.;
 • Serviciul Control Intern Managerial
 • Comisia de monitorizare;
 • Toate direcțiile din cadrul Salubrizare Sector 5 S.A.;

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

6.1. Legislaţie primară

 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 • ·         Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.2. Legislaţie secundară

 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare/Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale societăţii

 • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Salubrizare Sector 5 S.A.;
 • Regulamentul de organizare internă al Salubrizare Sector 5 S.A.;
 • Codul Etic și de Integritate al Salubrizare Sector 5 S.A.;

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de sistem

7.1. Definiţii ale termenilor

Nr. crt.TermenulDefiniţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1.ObiectiveEfectele pozitive pe care conducerea societăţii încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite
2.Obiective individualeExprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat şi funcţionează postul respectiv. Aceste obiective se realizează prin intermediul sarcinilor, ca urmare a competenţei profesionale, a autonomiei decizionale şi a autorităţii formale de care dispune persoana angajată pe postul respectiv
3.Obiective generaleŢinte exprimate sub formă de efect, fixate pe termen mediu sau lung, la nivelul global al societăţii şi/sau al funcţiunilor acesteia, enunţate în actul normativ de organizare şi funcţionare al entităţii sau stabilite de conducere în planul strategic şi documentele de politici publice
4.Obiective specificeObiective rezultate prin derivare din obiectivele generale şi care constituie, de regulă, ţinte intermediare ale unor activităţi ce trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv, sub formă de rezultate, şi se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment din cadrul societăţii
5.Procedura de sistemProcedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor departamentelor/structurilor dintr-o entitate publică
6.Procedura operaţională (formalizată)Prezentarea formalizată în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
7.Ediţie a unei proceduri de sistemForma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem aprobată şi difuzată
8.Revizia în cadrul unei ediţiiAcţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii de sistem, acţiuni carea au fost aprobate şi difuzate

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.AbreviereaTermenul abreviat
1.P.S.Procedură de sistem
2.R.Realizare
3.S 5 S.A.Salubrizare Sector 5 S.A.
4.A.Aprobare
5.IÎntocmire
6.DDifuzare
7.Ah.Arhivare

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. Generalităţi

Prezenta procedură de sistem stabileşte un set de reguli şi operaţiuni unitare, precum şi responsabilităţi în activitatea de implementare şi dezvoltare a Standardului 5 – Obiective.

Stabilirea obiectivelor departamentelor şi implicit ale societăţii constituie un proces în cadrul căruia sunt fixate priorităţile departamentelor în concordanţă cu actele normative aplicabile, documentele de planificare, resursele avute la dispoziţie şi domeniile de responsabilitate.

Obiectivele trebuie să fie astfel definite încât să răspundă pachetului S.M.A.R.T (Specifice, Măsurabile, De atins, Realiste, Cu termen de realizat).

Direcțiile reevaluează obiectivele stabilite ori de câte ori se modifică actele normative care au stat la baza stabilirii obiectivelor. În acest sens, direcțiile întocmesc planuri anuale sau multianuale, în conformitate cu prevederile legale care reglementează activitatea instituţiei publice, în care sunt cuprinse activităţile şi resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.

În vederea monitorizării gradului de îndeplinire a obiectivelor, se vor elabora indicatori de performanţă asociaţi obiectivelor.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, direcțiile stabilesc activităţile care pot fi transpuse în proceduri operaţionale.

Obiectivele generale reprezintă misiunea S 5 S.A. care derivă din strategia de dezvoltare  şi din alte acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Societatii8.

Obiectivele generale se descompun în obiective specifice/operaţionale, până la nivel individual, acestea formând un ansamblu coerent de obiective subordonate celor generale.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate

 • Anexa 1 – Adresă prin care se solicită departamentelor să stabilească obiective specifice, cu indicatori de performanţă asociaţi acestora, termenul de realizare şi resursele necesare;
 • Planul anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul societăţii;
 • Rapoarte de actualizare/reevaluare a obiectivelor stabilite, atunci când apar modificări legislative cu privire la activitatea instituţiei publice.

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate

 • Adresa prin care se solicită departamentelor stabilirea obiectivelor specifice şi indicatori de performanţă asociaţi acestora, termenul de realizare şi resursele necesare;
 • Planul anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul companiei;
 • Rapoarte de actualizare/reevaluare a obiectivelor stabilite, atunci când apar modificări legislative  cu privire la activitatea companiei.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Resursele materiale necesare implementării Standardului 5 – Obiective sunt: calculatoare personale, birourile, rechizite, etc.

8.3.2. Resurse umane

Resursele umane necesare implementării Standardului 5 – Obiective sunt: Serviciul Control Intern Managerial, Comisia de monitorizare, conducerea companiei, salariaţii.

8.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare implementării Standardului 5 – Obiective sunt stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Societatii.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Pentru implementarea Standardului 5 – Obiective, Comisia de monitorizare și Serviciul Control Intern Managerial vor proceda la:

 • Întocmirea, aprobarea şi difuzarea Planului anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul S 5 S.A..;
 • Întocmirea, aprobarea şi difuzarea Raportului de actualizare/reevaluare a obiectivelor stabilite, atunci când apar modificări legislative cu privire la activitatea S 5 S.A..

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Implementarea şi dezvoltarea Standardului 5 – Obiective presupune derularea următoarelor activităţi:

 • Îndeplinirea obiectivelor stabilite, prin planificarea resurselor în concordanţă cu actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea S5 S.A.;
 • Evaluarea stadiului îndeplinirii obiectivelor.

8.4.3. Verificarea rezultatelor activităţii privind implementarea Standardului 5 – Obiective

 • Existenţa unui sistem prin care sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul tuturor departamentelor;
 • Definirea obiectivelor astfel încât să răspundă pachetului de cerinţe S.M.A.R.T;
 • Existenţa unui sistem prin care sunt reevaluate obiectivele specifice atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora.

Indicator de evaluare

Numărul obiectivelor realizate / Numărul obiectivelor stabilite x 100

8.5. Circuitul documentelor si modul de lucru,responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Adresa prin care se solicită departamentelor stabilirea obiectivelor specifice şi indicatorii de performanţă asociaţi acestora, termenul de realizare şi resursele necesare se înaintează către toate direcțiile din cadrul companiei.

Obiectivele specifice şi indicatorii de performanţă asociaţi acestora se inaintează Compartimentului Control Intern Managerial pentru elaborarea Planului anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul societăţii.

   DENUMIRE DOCUMENT    ACTIUNEA  RESPONSABIL  TERMEN  RISCURI  INSTRUCTIUNI DE LUCRU
   ETAPA DE STABILIRE A OBIECTIVELOR GENERALE ȘI SPECIFICE
1Obiectivele generale și specifice ale Salubrizare Sector 5 S.A.Realizarea obiectivelor generale și specifice conform pachetului S.M.A.R.T.Direcțiile din cadrul  Salubrizare Sector 5 S.A. Serviciul Control Intern Managerial  Obiectivele trebuie să fie astfel definite încât să răspundă pachetului S.M.A.R.T (Specifice, Măsurabile, De atins, Realiste, Cu termen de realizat). Direcțiile reevaluează obiectivele stabilite ori de câte ori se modifică actele normative care au stat la baza stabilirii obiectivelor. În acest sens, direcțiile întocmesc planuri anuale sau multianuale, în conformitate cu prevederile legale care reglementează activitatea instituţiei publice, în care sunt cuprinse activităţile şi resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. În vederea monitorizării gradului de îndeplinire a obiectivelor, se vor elabora indicatori de performanţă asociaţi obiectivelor. Pentru îndeplinirea obiectivelor, direcțiile stabilesc activităţile care pot fi transpuse în proceduri operaţionale.   Obiectivele generale reprezintă misiunea S 5 S.A care derivă din strategia de dezvoltare  şi din alte acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Salubrizare Sector 5 S.A.    Obiectivele generale se descompun în obiective specifice/operaţionale, până la nivel individual, acestea formând un ansamblu coerent de obiective subordonate celor generale.
 ETAPA DE ÎNTOCMIREA A PLANULUI ANUAL SAU MULTIANUAL PRIVIND OBIECTIVELE
2Planul anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul Salubrizare Sector 5 S.A.Întocmirea și aprobarea Planului anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul Salubrizare Sector 5 S.A.Serviciul Control Intern Managerial   Comisia de monitorizare  După stabilirea obiectivelor generale și specifice se va întocmi Planul anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul Salubrizare Sector 5 S.A.
   3.ETAPA DE ÎNTOCMIRE A RAPORTULUI DE ACTUALIZARE /REEVALUARE PRIVIND OBIECTIVELE
53Întocmirea și aprobarea Raportului de actualizare /reevaluare a obiectivelor stabilite, atunci când apar modificări legislative cu privire la activitatea Salubrizare Sector 5 S.A.Întocmirea și aprobarea Raportului de actualizare /reevaluare a obiectivelor stabilite, atunci când apar modificări legislative cu privire la activitatea Salubrizare Sector 5 S.A.Serviciul Control Intern Managerial   Comisia de monitorizare  În momentul în care apar modificări legislative cu privire la activitatea Salubrizare Sector 5 S.A., se întocmește Raportului de actualizare /reevaluare a obiectivelor stabilite, în urma căruia se vor modifica obiectivele.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. crt.Departamentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)Directorii de direcțiiDirector GeneralServiciul Control Intern ManagerialComisia de monitorizare
 01234
1.Elaborarea procedurii  E 
2.Verificarea procedurii   V
3.Aprobarea procedurii A  
4.Aplicarea procedurii    
5Realizarea obiectivelor specifice conform pachetului S.M.A.R.T.R R 
6.Întocmirea și aprobarea Planului anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul Salubrizare Sector 5 S.A. AII
7.Întocmirea și aprobarea Raportului de actualizare /reevaluare a obiectivelor stabilite, atunci când apar modificări legislative cu privire la activitatea Salubrizare Sector 5 S.A. AII
8.Difuzarea Planului anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul Salubrizare Sector 5 S.A.  D 
9.Difuzarea Raportului de actualizare /reevaluare a obiectivelor stabilite, atunci când apar modificări legislative cu privire la activitatea Salubrizare Sector 5 S.A.  D 
10.Arhivarea procedurii  Ah. 

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexăDenumirea anexeiElaboratorAprobăNumăr  de exemplareDifuzareArhivareAlte elemente
LocPerioadă
012345678
1.Adresă prin care se solicită departamentelor să stabilească obiective specifice,  cu indicatori de performanţă asociaţi acestora,  termenul de realizare şi resursele necesare  Serviciul Control Intern ManagerialDirector General     1Direcțiile din cadrul Salubrizare Sector 5 S.A.   
2.Lista persoanelor responsabile cu întocmirea proceduriiServiciul Control Intern ManagerialDirector General1Direcțiile din cadrul Salubrizare Sector 5 S.A.   
3.Lista persoanelor la care se difuzează proceduraServiciul Control Intern ManagerialDirector General1Direcțiile din cadrul Salubrizare Sector 5 S.A.   
11. Cuprins       
        
Numărul       
componentei       
în cadrulDenumirea componentei din cadrul procedurii formalizatePagina
procedurii       
formalizate       
 Coperta    1
   
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea2
ediţiei/reviziei    
      
    
2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii 2
   
3.Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din2
 cadrul procedurii     
       
4.Scopul procedurii    2
      
5.Domeniul de aplicare   3
    
6.Documentele de referinţă 3
    
7.Definiţii, abrevieri și termeni utilizaţi 4
      
8.Descrierea procedurii   5
   
9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii8
    
10.Anexe, înregistrări, arhivări 9
       
11.Cuprins    10
        

Anexa 1

Adresă prin care se solicită direcțiilor să stabilească obiective specifice,

 cu indicatori de performanţă asociaţi acestora,

 termenul de realizare şi resursele necesare

Salubrizare Sector 5 S.A.

Nr. …… din ………

Către ……………………

În vederea stabilirii obiectivelor specifice, conform Standardului 5 – Obiective din Anexa 1 la O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, vă solicităm să ne transmiteţi, până la data de …………. , următoarele:

 • obiectivele specifice compartimentului dvs.;
 • indicatorii de performanţă asociaţi obiectivelor stabilite;
 • resursele (financiare, umane, materiale) necesare îndeplinirii obiectivelor;
 • termenele la care vor fi îndeplinite obiectivele stabilite.

Cu mulţumiri,

Preşedintele Comisiei de monitorizare