P.S. nr. 30 Evaluarea Conformitatii


PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND

EVALUAREA CONFORMĂRII CU CERINŢELE LEGALE ŞI CU ALTE CERINŢE

APLICABILE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

COD: P.S. – 30

Ediţia I

Revizia 0

Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
2AvizatSingrid CanbolantCompartiment Juridic  
3AprobatAndrei FecioruDirector General  
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I
Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
 1AplicareDirector General AdjunctDirector General Adjunct   
2AplicareDirectia TehnicaDirector Tehnic   
3AplicareDirectia SalubrizareDirector  Salubrizare   
4  Aplicare  Specialist managementul deseurilorSpecialist managementul deseurilor   

4. Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este de a demonstra conformarea cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe aplicabile sistemului de management al mediului la care organizaţia subscrie prin evaluare periodică, în concordanţă cu angajamentul sau de conformitate.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică în toate activitățile/procesele SMM – Salubrizare Sector 5 S.A.

6. Documente de referință

6.1. SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de  mediu. Cerinţe. şi ghid de utilizare.

6.2. SR ISO 14050:2010, Management de mediu – vocabular;

6.3. SR EN ISO 14004:2015, Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii şi tehnici de aplicare.

6.4. Legislaţia de mediu în vigoare.

6.5 Procedura „Aspecte de mediu”.

 • Definiții, abevieri și termeni utilizați

7.1. Definiții

Nr.TermenulDefiniţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
  
   
  Informaţia şi suportul ei (electonice sau pe suport hârtie etc ).
1.Informație documentatăSunt considerate informaţii documentate: procedurile,
formularele, manualele, diverse alte înregsitrari pe suport de
  
  hârtie sau electronic.
   

Documentele şi înregistrările sunt considerate informaţii documentate.

Orice înscris prin care se atestă un fapt, se recunoaşte o acţiune este considerat informaţie documentată. Exemple de informaţii documentate: procedurile, manualele, formulare completate sau necompletate, norme, politici, înregistrări video sau fotografice, alte dovezi

Sunt valabile definiţiile din SR EN ISO 9000:2015, SR EN ISO 14050:2010, SR EN ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015.

7.2. Abrevieri

Nr. ctrABREVIEREATERMENUL ABREVIAT
1.SocietateaSalubrizare Sector 5 S.A.
2.DGDirector General
3.PSProcedura de sistem
4.SMCSistemul de management al calitatii
5.SMMSistemul de management al mediului
6.SMISistemul integrat al calitatii si mediului
7.EElaborare
8.VVerificare
9.AAprobare
10.ApAplicare
11.AhArhivare
12.NNorma
13.TDTipul Documentului (original sal copie)
14.PProcedura
15.AnAnalizarea
16CCoordonarea
17CoCompletarea

8. Descrierea procedurii

8.1. Evaluarea conformării cu cerinţele de mediu

8.1.1. Anual, Managerul SMI efectuează inspecţii interne pentru depistarea eventualelor situaţii de neconformitate care pot fi observate vizual în raport cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe de mediu (derivate din modul de respectare al procedurilor/planurilor, din adecvarea resurselor alocate, din cunoaşterea responsabilităţilor care revin pe linie de mediu etc). În urma inspecţiilor Managerul SMI completează Raportul privind evaluarea conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe. Pe baza datelor din raportsunt elaborate rapoarte de neconformitate – mediu conform procedurii „Neconformitate, acţiuni corective şi preventive” pentru fiecare situaţie de neconformitate identificată. Rapoartele de evaluare constituie date de intrare pentru analiza efectuată de management.

8.1.2. Evaluarea conformării cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe la care Societatea subscrie se realizează şi în cadrul auditurilor interne.

8.1.3. Societatea determină, la un nivel suficient de detaliat, obligaţiile de conformare specifice părţilor interesate care sunt aplicabile managementului mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, şi cum se aplică acestea organizaţiei. Obligaţiile de conformare includ cerinţe legale pe care Societatea trebuie să le îndeplinească împreună cu alte cerinţe de reglementare.

Cerinţele de reglementare aplicabile managementului mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale obligatorii pot include, dacă este aplicabil:

 • cerinţe ale entităţilor guvernamentale sau alte autorităţi relevante;
 • legi şi reglementări internaţionale, naţionale şi locale; cerinţe specificate în autorizaţii, licenţe
 • sau alte forme de autorizare,
 • ordine, reguli sau îndrumări de la agenţii de reglementare;
 • hotărâri judecătoreşti sau ale tribunalelor administrative.
 • Alte cerinţe de reglementare
 •  
 • Obligaţiile de conformare includ, de asemenea, şi cerinţele altor părţi interesate referitoare la sistemul său de management pe care Societatea trebuie sau alege să îl adopte. Acestea pot include, dacă este aplicabil: acordurile cu grupurile comunităţii sau organizaţiile neguvernamentale; acordurile cu autorităţile publice, clienţi, alte părţi interesate;
 •  
 • cerinţe organizaţionale; principii voluntare sau coduri de bună practică; angajamente de mediu sau etichetare de mediu voluntare;
 •  
 • obligaţii care apar din aranjamente contractuale ale Societatii; standarde organizaţionale sau industriale relevante.
 •  
 • cerinţe de bună practică aplicabile managementului mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

8.2. Instruirea personalului cu privire la prevederile legale şi alte cerinţe.

 •  

8.2.1. Personalul din subordine se instruieşte de către Manager SMI în privinţa prevederilor legale şi a altor cerinţe de mediu, aplicabile în departamentele organizaţiei, conform procedurii cod: P-026

 •  

8.2.2. La apariţia de noi reglementări legale aplicabile, se instruieşte personalul care va aplica respectivele acte normative, specificându-se clar tematica de instruire capitolele aplicabile.

8.3. Elaborarea documentaţiilor de autorizare

 •  

8.3.1. Manager SMI întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiilor necesare reglementarii activităţii Societatii din punct de vedere al protecţiei mediului.

8.4. Includerea cerinţelor de mediu în contractele cu terţii

 •  

8.4.1. La încheierea contractelor cu terţii pentru prestări de servicii sau achiziţionarea de materiale, produse sau servicii este informat Manager SMI cu privire la necesitatea includerii cerinţelor de mediu în contracte, se includ aceste cerinţe şi în final se difuzează câte o copie a acestora părţilor interesate.

 • Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Nr. ctrStructura functionala (Postul/actiunea Operatiunea)Responsabil Sistemul de Management al Calitatii si mediuluiManager SMIDirector GeneralCompartimentele Din cadrul Societatii
1.Elaborarea proceduriiE   
2.Verificarea procedurii V  
3.Aplicarea proceduriiApAp Ap
4.Aprobarea procedurii  A 
5.Arhivarea proceduriiAh   
6.Identificarea eventualeleor situatii de neconf. Care pot fi observate visual in rap cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu derivate din modul de respectare al procedurilor/ planurilor din adecvarea resurselor alocate       I    
7.Comunicarea catre furnizorii de bunuri si servicii, contractantilor care executa servicii in numele Societatii cu privire la cerintele legale si alte cerinte aplicabile Societatii     C   C

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr.DenumireaElaboratAprobăNr.DifuzareArhivareAlte
   
crt.anexeiExemplare   elemente
   LocPerioadă
       
          
0123456 78
          
1.EvaluareaResponsabilDirector1Manager    
 conformariisistemul deGeneral SMI    
 cu cerintelemanagement  DG    
 legaleal calității și      
        
  mediului       
          
11. Cuprins       
        
Numărul       
componentei       
în cadrulDenumirea componentei din cadrul procedurii formalizatePagina
procedurii       
formalizate       
 Coperta    1
   
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea2
ediţiei/reviziei    
      
    
2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii 2
   
3.Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din2
 cadrul procedurii     
       
4.Scopul procedurii    3
      
5.Domeniul de aplicare   3
    
6.Documentele de referinţă 3
    
7.Definiţii, abrevieri și termeni utilizaţi 3
      
8.Descrierea procedurii   4
   
9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii5
    
10.Anexe, înregistrări, arhivări 6
       
11.Cuprins    6