P.S. nr. 37 Analize, Tinte Programe SMM


PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND

OBIECTIVE, ȚINTE ȘI PROGRAME

COD: P.S. – 37

Ediţia I

Revizia 0

Nr. crt.ResponsabilNume si prenumeFunctieDataSemnatura
012345
1ElaboratCamelia TeodorescuInspector mediu Jurist  
2AvizatSingrid ConbolantCompartiment Juridic  
3AprobatAndrei FecioruDirector General  
Nr. crt.Editia/ revizia Componenta revizuitaCauza/ Baza/ Descrierea modificariiData de la care se aplica editia/ revizia
01234
1I

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul procedurii

Nr. crt.Scopul difuzariiStructura FunctionalaFunctieNume si prenumeData primiriiSemnatura
0134567
 1AplicareDirector General AdjunctDirector General Adjunct   
2AplicareDirectia TehnicaDirector Tehnic   
3AplicareDirectia SalubrizareDirector  Salubrizare   
4  Aplicare  Specialist managementul deseurilorSpecialist managementul deseurilor   

4. Scopul procedurii

Prezenta procedură defineşte procesele de stabilire, analiză, aprobare şi urmărire a obiectivelor generale şi specifice de mediu (țintelor de mediu), precum şi a programelor de management de mediu realizate pentru îndeplinirea politicii de mediu şi a angajamentelor de reducerea a consumurilor de resurse, prevenire a poluării, respectării prevederilor legale şi alte cerinţe şi de îmbunătăţire continuă a sistemului de management al mediului în cadrul Salubrizare Sector 5 S.A.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică în toate activitățile/procesele SMM -.Salubritate Sector 5 S.A.

6. Documente de referinţă  

6.1. SR EN ISO 9001 : 2015, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

6.2.SR EN ISO 9004: 2010, Conducerea unei organizaţii câte un succes durabil. O abordarea bazată pe managementul calităţii

6.3.SR EN ISO 9000: 2015, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamantale şi vocabular.

6.4.SR ISO/TR 10013: 2003, Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii.

6.5. SR EN ISO 14001: 2015, Sisteme de management de  mediu. Cerinţe. şi ghid de utilizare.

6.6. SR ISO 14050: 2010, Management de mediu – vocabular;

6.7. SR EN ISO 14004: 2016, Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii şi tehnici de aplicare.

6.8. Procedura, P-013, Aspecte de mediu.

6.9. Legislaţia de mediu în vigoare.

7. Definiții, abevieri și termeni utilizați

7.1. Definiții

Nr.TermenulDefiniţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
  
   
  Țel general de mediu, rezultând din politica de mediu, pe care
7.1.1.Obiectiv general de mediuo organizaţie îşi propune să-l atingă şi care este cuantificat
  acolo unde acest lucru este posibil.
   
  Cerinţa detaliată de performanţă, cuantificată, dacă este
7.1.2.Obiectiv specific de mediuposibil, aplicabilă ansamblului sau unei părţi a organizaţiei, ce
rezultă din obiectivele generale de mediu şi care trebuie
  
  stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiective.
  Cerinţa detaliată de performanţă, aplicabilă organizaţiei sau
7.1.3.Ţinta de mediuunei părţi a organizaţiei, care rezultă din obiective de mediu şi
care trebuie stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor
  
  obiective.
   

Documentele şi înregistrările sunt considerate informaţii documentate.

Orice înscris prin care se atestă un fapt, se recunoaşte o acţiune este considerat informaţie documentată.

Exemple de informaţii documentate: procedurile, manualele, formulare completate sau necompletate, norme, politici, înregistrări video sau fotografice, alte dovezi

Sunt valabile definiţiile din SR EN ISO 9000:2015, SR EN ISO 14050:2010, SR EN ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015.

7.2. Abrevieri

Nr. crt.AbreviereaTermenul abreviat
   
1.SocietateaSalubrizare Sector 5 S.A.
 
   
2.DGDirector General
   
3.PSProcedura de sistem
   
4.SMCSistemul de management al calității
5.SMMSistemul de management al mediului
   
6.SMISistemul de management integrat  al calității și mediului
   
7.Manager SMIManager al sistemului de management al calității și mediului
   
8.EElaborare
   
9.VVerificare
   
10.AAprobare
   
11.ApAplicare
   
12.AhArhivare
   
13.NNormă
   
14.TDTipul documentului (original sau copie)
   
15.TCNivelul de control aplicat documentului
   
16.NCNivelul de clasificare aplicat documentului (confidential, uz intern
sau neconfidențial)
  
   
17.PProcedură
   
18.CComunicarea
   
19.IIdentificarea
   
20MMonitorizare
   
21AnAnalizare
22RRaportare
   
 • Descrierea procedurii

Aspecte prealabile, formulare

Conducerea companiei determină:

 • ce necesită să fie monitorizat şi măsurat;
 • metodele de monitorizare, măsurare, analizare şi evaluare necesare pentru a se asigura rezultate valide;
 • când trebuie efectuate monitorizarea şi măsurarea;
 • când trebuie analizate şi evaluate rezultatele monitorizării şi măsurării.

Conducerea Societatii evaluează performanța şi eficacitatea sistemului de management al calităţii şi mediului. Conducerea Societatii păstrează informaţii documentate adecvate ca dovadă a rezultatelor.

Analiza şi evaluare

Conducerea Societatii analizează şi evaluează date şi informaţii provenite din monitorizare şi măsurare.

Rezultatele analizei sunt utilizate pentru a evalua:

 • conformitatea serviciilor;
 • gradul de satisfacţie a clientului;
 • performanţa şi eficacitatea sistemului de management al calităţii şi mediului;
 • dacă planificarea a fost implementată în mod eficace;
 • eficacitatea acţiunilor întreprinse pentru a trata riscurile şi oportunităţile;
 • performanţa furnizorilor externi;
 • necesitatea de îmbunătăţire pentru sistemul de management al calităţii şi mediului. Metodele de analizare a datelor pot include tehnici statistice.

Identificare şi trasabilitate

Conducerea Societatii utilizează mijloace adecvate pentru identificarea elementelor de ieşire atunci când este necesar să se asigure conformitatea serviciilor.

Conducerea Societatii identifică stadiul elementelor de ieşire referitor la cerinţele de monitorizare şi măsurare pe tot parcursul furnizării de servicii.

Conducerea Societatii controlează identificarea unică a elementelor de ieşire atunci când trasabilitatea este o cerinţă şi păstrează informaţii documentate, necesare pentru a asigura trasabilitatea.

Obiectivele calităţii şi mediului şi planificarea pentru realizarea acestora

Conducerea stabilește obiectivele calității şi mediului pentru funcţii şi niveluri relevante, luând în considerare: direcțile stategice de dezvoltare, aspectele semnificative de mediu, obligaţiile de conformare asociate, contextul riscurile şi oportunităţile organizaţiei. Obiectivele trebuie să fie:

 • coerente cu politica de mediu;
 • măsurabile ( dacă este fezabil);
 • monitorizate;
 • comunicate;
 • actualizate după caz.

Conducerea menţine informaţii documentate despre obiectivele sale.

Planificarea acţiunilor pentru realizarea obiectivelor

Atunci când planifică cum îşi realizează obiectivele, conducerea determină:

– ce se va face;

– ce resurse vor fi necesare;

– cine va fi responsabil;

– când vor fi finalizate;

–  cum vor fi evaluate, inclusiv indicatorii pentru monitorizarea progresului către realizarea obiectivelor.

8.1. Obiectivele generale şi specifice de mediu se stabilesc şi se menţin la nivelul Societatii. Ele sunt stabilite în funcţie de:

 1. direcţiile stabilite în politica de mediu pentru definirea obiectivelor generale ale Societatii;
 • angajamentele asumate de conducerea la vârf prin politica de mediu;
 • aspectele semnificative de mediu la nivelul Societatii;
 • prevederile legale şi alte cerinţe de mediu aplicabile activităţilor, produselor şi serviciilor organizaţiei;
 • posibilităţile reale de realizare: tehnice, financiare, operaţionale, comerciale şi administrative specifice fiecărei activităţi/proces;
 • punctele de vedere ale părţilor interesate.

8.2. Pentru fiecare obiectiv general şi specific stabilit, elaboratorul trebuie să respecte următoarele reguli: obiectivele generale şi specifice de mediu trebuie să fie specifice, măsurabile, acceptabile, realizabile, să includă un termen pentru începerea şi finalizarea lor şi să aibă numit un responsabil/responsabili, pentru a se asigura garanţia că acestea sunt implementate.

8.3 La elaborarea obiectivelor generale şi specifice de mediu se ţine seama de coerența acestora cu politica de mediu a organizaţiei, aspectele semnificative de mediu şi acţiunile viitoare pentru implementarea lor.

8.4. Programele de management de mediu includ acţiuni, termene şi responsabilităţi la toate nivelele şi funcţiile reprezentative ale organizaţiei, pentru a asigura finalitatea scopului pentru care au fost elaborate şi implementate aceste documente.

8.5. Obiectivele de mediu, precum şi programele de management de mediu pot fi modificate oricând pe parcursul derulării lor, în funcţie de modificările relevante în funcţionarea organizaţiei, a politicii de mediu şi a elementelor SMI. De asemenea, modificările aduse de noile proiecte de dezvoltare vor fi incluse în lista elementelor care influenţează modificarea acestor documente.

8.6. Versiunile de lucru a obiectivelor generale şi specifice de mediu, precum şi a programelor de management de mediu sunt elaborate de Managerul SMI. Ele sunt supuse analizei şi aprobării de către conducerea Societatii, cu ocazia analizei efectuate de conducere pentru SMI sau ori de câte ori acest lucru este necesar.

8.7. Conducerea ia în considerare cum pot fi integrate în procesele sale, acţiunile pentru realizarea obiectivelor.

8.8. O dată aprobate aceste documente, precum şi modificările lor vor fi înregistrate în cadrul înregistrărilor SMI, păstrate şi monitorizate corespunzător de Managerul SMI.

8.9. Copii controlate ale acestor înregistrări sunt difuzate de Managerul SMI către toţi responsabilii numiţi pentru rezolvarea obiectivelor generale şi specifice de mediu şi a acţiunilor din programele de management de mediu.

8.10. Responsabilii numiţi pentru realizarea obiectivelor de mediu şi a acţiunilor din programele de management de mediu duc la îndeplinire acţiunile pe care le au conform înregistrărilor mai sus menţionate şi raportează finalizarea etapelor parţiale/finale în îndeplinirea lor către Managerul SMI. Ei au obligaţia de a raporta orice obstacole întâmpinate în rezolvarea acţiunilor şi pot propune modificări.

8.11. Toate raportările privind finalizarea parţială/în întregime a obiectivelor generale şi specifice de mediu şi a acţiunilor din programele de management de mediu, precum şi obstacole întâmpinate în rezolvarea acţiunilor corespunzătoare sunt redactate în procese verbale şi comunicate persoanelor autorizate conform acestei proceduri.

8.12. La finalizarea obiectivelor şi programelor de mediu, responsabilii numiţi cu rezolvarea lor transmit către Managerul SMI un proces verbal de încheiere a activităţilor planificate, precum şi celelalte documente justificative asociate activităţilor realizate (exemplu: rapoarte, studii, planuri, schiţe, documente financiare, contracte etc. emise/realizate în cadrul acţiunilor îndeplinite).

8.13. Managerul SMI evaluează activităţile finalizate şi notează pe procesul verbal condiţiile de acceptare a rezultatelor obţinute. În cazul în care, prin evaluarea efectuată nu s-au constatat rezultatele estimate, Managerul SMI va analiza cauzele neîndeplinirii acţiunilor propuse, va consemna în rapoarte de neconformitate de mediu constatările proprii şi va dispune acţiuni corective corespunzătoare.

8.14. Orice modificare în cadrul obiectivelor şi în programele de management de mediu trebuie făcută cu minim 10 zile înainte de finalizarea acţiunilor care vizează modificarea, astfel încât o decizie să fie luată în acest sens iar documentul supus modificării să păstreze continuitatea şi termenele stabilite iniţial.

8.15. Managerul SMI verifică şi supraveghează permanent îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice şi a programelor de management de mediu şi raportează periodic conducerii executive despre progresul înregistrat în îndeplinirea acestora.

8.16. Orice abatere de la îndeplinirea obiectivelor de mediu şi a programelor de management de mediu este considerată o neconformitate în raport cu SMI şi este înregistrată ca atare.

8.17. Orice modificare sau completare în conţinutul acestei proceduri se face de către Managerul SMI.

8.18. Orice modificare sau revizie a prezenţei proceduri se realizează conform procedurii PS – 01.

8.19.Programele de management de mediu, precum şi modificările şi documentele asociate (justificative privind finalizarea acţiunilor) sunt păstrate de către Managerul SMI pe toată perioada aferentă derulării acestora, după care sunt arhivate pentru o perioadă de 3 ani.

8.20.Alte înregistrări precizate în procedură, precum rapoarte de neconformitate şi acţiuni corective, sunt gestionate conform procedurilor corespunzătoare.

8.21. Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să demonstreze leadership şi angajament referitor la sistemul de management, prin:

 • asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management al calităţii şi mediului;
 • asigurarea că politica şi obiectivele referitoare la calitate şi mediu sunt stabilite pentru sistemul de management şi sunt compatibile cu contextul şi direcţia strategică ale companiei.

8.22. Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină o politică referitoare la calitate şi mediu care să asigure un cadru pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate şi mediu.

8.23. La analiza efectuată de management conducerea va analiza măsura în care au fost îndeplinite obiectivele.

Elementele de ieşire ale analizei managementului includ, dacă este cazul, măsuri necesare atunci când obiectivele nu au fost îndeplinite.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii             
                     
Structura funcțională Responsabil sistemul        Compartimentele din cadrul Salubrizare Sector 5 S.A. 
 (postul)/acţiunea de management alManager SMIDirector General 
 (operaţiunea) calității și mediului.         
           
                  
                       
1    2 3   4    5  
                       
Elaborarea procedurii    E               
                       
Verificarea procedurii      V             
                     
Aplicarea procedurii      Ap        Ap 
                       
Aprobarea procedurii           A        
                       
Monitorizarea procedurii      M             
                       
Arhivarea procedurii    Ah               
                       
Analizează modificările și                    
stabilesc noi elemente                    
privind derularea       An             
obiectivelor de mediu și                   
programelor de                     
management de mediu.                    
                       
Raportează conducerii                    
stadiul îndeplinirii                     
obiectivelor de mediu și    I R   An    C 
programelor de                     
management de mediu.                    
                       
Elaborează, păstrează și                    
comunică documentele                    
justificative pentru etapele               Ap 
intermediare/finale privind                    
stadiul implementării                    
acțiunilor stabilite;                     
                     
                                  
10. Anexe, înregistrări, arhivări                 
                       
Nr. DenumireaElaborat AprobăNr.DifuzareArhivare  Alte
        
crt. anexei Exemplare      elemente
           LocPerioadă 
                     
                     
0 12    3 45 6 7  8  
                  
  Programul de management de mediuResponsabil sistemul de management al calității și mediului Director 1Manager   Un an     
   General  SMI          
      DG          
                
                   
                    
                        
 11. Cuprins     
       
 Numărul     
 componentei     
 în cadrulDenumirea componentei din cadrul procedurii formalizatePagina
 procedurii     
 formalizate     
      
  Coperta  1
    
 1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea2
 ediţiei/reviziei  
     
    
 2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii2
    
 3.Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din2
 cadrul procedurii  
     
      
 4.Scopul procedurii  3
     
 5.Domeniul de aplicare 3
     
 6.Documentele de referinţă 4
     
 7.Definiţii, abrevieri și termeni utilizaţi 4
     
 8.Descrierea procedurii 6
    
 9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii9
     
 10.Anexe, înregistrări, arhivări 9
      
 11.Cuprins  10